Vedtægter

Vedtægter

Print Friendly, PDF & Email

Vedtaget på organisationens landsmøde februar 2017.

Organisationens navn er INUIT ATAQATIGIIT, forkortet IA, (herefter kaldet organisationen), med hjemsted i Grønland.

INUIT ATAQATIGIIT er organisation af lokalafdelingerne (Ataqatigiiffiit).

Stk. 2: INUIT ATAQATIGIIT’s formål er opnåelse af selvstændighed for Grønland, økonomisk såvel som folkeretligt. Landets politiske og økonomiske udvikling skal være bæredygtigt menneskeligt, socialt og miljømæssigt og tage udgangspunkt i vores grønlandske kultur. Samfundet og dets institutioner opbygges på demokratiske principper og værdier og under respekt for de universelle menneskerettigheder. Det skal sikres, at værdier skabt i samfundet kommer hele samfundet til gode. Den gensidige respekt, ligestilling, lighed og social solidaritet med hinanden er grundlaget for partiets politiske arbejde.

Stk. 3: INUIT ATAQATIGIIT’s politiske holdninger, synspunkter og målsætninger findes beskrevet i et særskilt principprogram.

Stk. 4: Organisationens ungdomsafdeling INUUSUTTUT ATAQATIGIIT har egne vedtægter godkendt af ungdomsafdelingens landsmøde.

Stk. 5: INUIT ATAQATIGIIT er medlem af den nordiske rød-grønne fællesorganisation The Nordic Green Left Alliance (NGLA) og skal i øvrigt bakke op om internationalt arbejde for fred og frihed.

Enhver, som tilslutter sig Inuit Ataqatigiits formål og ønsker at tage del i organisationens gøremål, kan blive optaget i en lokalafdeling.

Stk. 2: Man kan blive optaget som passivt medlem gennem en lokalafdeling.

Stk. 3: Lokalafdelingerne afgør satserne for medlemskontingentet.

Medlemsrettigheder og medlemsforpligtelser træder i kraft ved indbetaling af medlemskontingentet.

Stk. 2: Medlemmer af Inuit Ataqatigiit skal arbejde for at udbrede Inuit Ataqatigiits formål og målsætninger gennem medindflydelse på politiske beslutninger og deltagelse i organisatoriske aktiviteter.

Stk. 3: Man kan blive optaget som passivt medlem gennem en lokalafdeling. Et passivt medlem har taleret men ikke stemmeret.

Stk. 4: Som betalende medlem har enhver ret til at stille op til valg til alle demokratiske forsamlinger efter godkendelse fra lokalafdelingens bestyrelse og til Inatsisartut og Folketinget efter godkendelse fra organisationens hovedbestyrelse.

Stk. 5: Medlemskab ophører ved mere end 6 måneders kontingentrestance og skal meddeles til organisationens kontor.

Stk. 6: I tilfælde af grove overtrædelser af Inuit Ataqatigiits formål og vedtægter kan en lokalafdeling ved et flertal på 2/3 af lokalafdelingens bestyrelse indstille et medlem til eksklusion. Alle indstillinger om eksklusion forelægges til godkendelse i organisationens hovedbestyrelse.

Alle som slutter op om Inuit Ataqatigiits formål og målsætninger, kan stifte en lokalafdeling.

Stk. 2: Lokalafdelingerne er forpligtede til at arbejde for at udbrede Inuit Ataqatigiits politiske målsætninger.

Stk. 3: Lokalafdelingernes vedtægter skal være i overensstemmelse med organisationens målsætninger og der skal minimum afholdes generalforsamling én gang årligt. Referat fra generalforsamlingen, vedtægter og regnskaber skal fremsendes til hovedorganisationen i trykt form. Ændrede vedtægter skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse.

Stk. 4: Alle Inuit Ataqatigiits folkevalgte repræsentanter er forpligtet til at holde kontakt til lokalafdelingerne.

Stk. 5: Lokalafdelinger kan vælge at slå sig sammen eller udbygge deres samarbejde indbyrdes i de forskellige regioner.

Stk. 6: Lokalafdelingerne betaler årskontingent til landsorganisationen. Kontingentets størrelse fastlægges af landsmødet.

Stk. 7: Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt bestyrelsen eller et flertal af lokalafdelingens medlemmer kræver det.

Stk. 8: En lokal generalforsamling kan beslutte at nedlægge en lokalafdeling hvis 2/3 af tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for. Aktiver og værdier, der tilhører lokalafdelingen, skal overdrages til landsorganisationen. En beslutning om nedlæggelse skal meddeles landsorganisationen skriftligt.

INUIT ATAQATIGIIT er den politiske fællesorganisation for lokalafdelingerne. Organisationen afholder et landsmøde hvert tredje år.

Stk. 2: Den på landsmødet valgte hovedbestyrelse er ansvarlig for udmøntningen af beslutningerne. Hovedbestyrelsen er også ansvarlig for udviklingen af det politiske og organisatoriske arbejde, i et tæt samarbejde med lokalafdelingerne.

Stk. 3: Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, og dette sker på hovedbestyrelsens konstituerende møde efter landsmødet, og på lignende vis fastlægges en handlingsplan vedrørende organisationens anliggender og drift. Hovedbestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper.
Stk. 4: Adgangsberettigede deltagere på hovedbestyrelsesmøder er medlemmer af Naalakkersuisut, medlemmer af Inatsisartut og Folketinget, medlemmer i bygdebestyrelser og kommunalbestyrelser og af KANUKOKA’s bestyrelse og borgmestre, dog uden stemmeret.

Stk. 5: Hovedbestyrelsen træder sammen til møder på foranledning af Forretnings-udvalget, dog mindst tre gange årligt, enten fysisk, telefonisk eller over en telekonference. Vedtagelser bogføres i en beslutningsprotokol og skal fremsendes til lokalafdelingerne til orientering senest inden udgangen af en uge.

Stk. 6: Forretningsudvalgets medlemmer skal bestå af følgende: formanden for organisationen, den politiske næstformand, den organisatoriske næstformand, sekretær og kasserer. Forretningsudvalget fastlægger selv sin forretningsorden, og dette sker på hovedbestyrelsens konstituerende møde efter landsmødet.

Stk. 7: Forretningsudvalget er ansvarlig for en forsvarlig forvaltning af organisatio-nens aktiver og værdier, og skal endvidere føre tilsyn med organisationens samlede virke.

Organisationens hovedsekretær er ansvarlig for ledelsen og tilrettelæggelsen af opgaverne i sekretariatet. Forretningsudvalget ansætter og afskediger sekretariatets ansatte.

Stk. 2: Hovedsekretæren skal udarbejde en driftsrapport to gange om året, herunder kommenterede foreløbige regnskaber. Årsregnskab fremlægges hovedbestyrelsen til godkendelse.

Stk. 3: Formand, kasserer og hovedsekretær har tegningsret i organisationens økonomiske anliggender.

Organisationens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapport udarbejdes umiddelbart efter en årsafslutning og revideres af generalforsamlingsvalgt statsautoriseret revisionsvirksomhed.

Stk. 2. Lokalafdelingernes medlemskontingent til organisationen fastsættes af landsmødet og takseres i forhold til befolkningsstørrelsen (indbyggere på hjemstedet), som nedenfor anført:

 

ANTAL INDBYGGERE

 

KONTINGENT KR.

0 – 300

  250,00

301 – 1.000

1.000,00

1.001 – 2.000

1.500,00

2.001 – 4.000

2.500,00

4.001 – 10.000

3.000,00

10.001 – 15.000

4.000,00

15.001 >

5.000,00

 

Stk. 3: Medlemmer og sympatisører kan vælge at indbetale medlemskontingent til landsorganisationen i stedet for til lokalafdelingerne.

Stk. 4: Medlemmer af en bygdebestyrelse, kommunalbestyrelse, KANUKOKA’s bestyrelse, Inatsisartut, Naalakkersuisut, Folketinget betaler et særligt progressivt medlemsgebyr (partiskat?), som fastsættes af hovedbestyrelsen i forståelse med de respektive personer, hvilket også er tilfældet i forhold til varetagelsen af hvervet som formand for Inatsisartut og borgmestertitel.

Organisationens landsmøde er Inuit Ataqatigiits højeste myndighed i principielle politiske spørgsmål og i fastlæggelsen af fremtidige målsætninger og aktiviteter, samt den myndighed, der vælger hovedbestyrelsen.

Stk. 2: Der kan afholdes ekstraordinære landsmøder såfremt der er yderst afgørende punkter til debat, og dette kan finde sted på foranledning af hovedbestyrelsen eller et flertal af lokalafdelingerne.

Landsmøde afholdes hvert tredje år med udgangspunkt i det seneste afholdte ordinære landsmøde, således, at der afholdes landsmøde i det tredje år efter et ordinært landsmøde uanset om der i mellemtiden har været et ekstraordinært landsmøde.

Stk. 3: Respektive lokalafdelinger udpeger selv stemmeberettigede delegerede og suppleanter, dog kan ingen, der står med en kontingentrestance på over 3 måneder opnå valg som delegat. Samtlige lokalafdelinger har ret til at sende en stemmeberettiget delegat.

Stk. 4: Derudover har medlemmer af hovedbestyrelsen, folkevalgte politikere (medlemmer af bygdebestyrelser, kommunalbestyrelser, medlemmer af Inatsisartut og medlem af Folketinget) ret til at deltage som stemmeberettigede såfremt de ikke har en kontingentrestance på over 3 måneder.

Stk. 5: Interesserede, observatører og gæster kan deltage på landsmødet. Disse har taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 6: Organisationens ungdomsafdeling Inuusuttut Ataqatigiit udpeger to stem-meberettigede delegater.

Stk. 7: Der skal tilstræbes at opstille lige mange af begge køn ved valg til hovedbestyrelse, ad hoc arbejdsgrupper osv. osv.

Stk. 8: Hovedbestyrelsen skal pr. brev til lokalafdelingerne indkalde til landsmøde med mindst tre måneders varsel, med angivelse af sted og tidspunkt. Ved samme lejlighed anmodes lokalafdelinger, arbejdsgrupper og folkevalgte om skriftligt at indsende kommenterede forslag til dagsorden senest seks uger før landsmødets afholdelse.

Stk. 9: Rettidigt modtagne forslag til dagsorden fremsendes skriftligt til lokalafdelingerne og øvrige berørte senest fire uger inden landsmødets afholdelse.

Stk. 10: Forslag til dagsorden, almene oplysninger og beretninger, der kan have offentlighedens interesse, lægges på Inuit Ataqatigiits hjemmeside senest tre uger før landsmødets afholdelse.

Indskrivning og uddeling af mødemateriale sker dagen før landsmødet.
Førstegangs stemmeberettigede delegerede får mulighed for at få en kortfattet orientering om praktiske ting, om muligt også dagen før landsmødet.

Stk. 2: Program

1. Officiel åbning
2. Introduktion af stemmeberettigede delegater
3. Formalia
3.1. Valg af dirigent
3.2. Valg af referent
3.3. Valg af udvalg
3.4. Vedtagelse af forslag til dagsorden
3.5. Vedtagelse af program under landsmødet
3.6. Fremlæggelse og godkendelse af stemmeberettigede delegater fra lokalafdelingerne og folkevalgte
4. Den politiske beretning
5. Den organisatoriske beretning
6. Plenumdebat og godkendelse af den politiske og organisatoriske beretning
7. Fremlæggelse og godkendelse af organisationens regnskab (Årsrapporter)
8. Beslutning om landets politiske kurs og fremtid (jfr. § 1, stk. 3)
9. Fremlæggelse af ændringsforslag til vedtægter til godkendelse
10. Fastsættelse af kontingent til organisationen
11. Valg til hovedbestyrelsen
11.1. Formand
11.2. Politisk næstformand
11.3. Organisatorisk næstformand
11.4. Sekretær
11.5. Kasserer
11.6. Revisorer
11.7. Seks medlemmer
11.8. Seks suppleanter
12. Udtalelser
13. Afsluttende replikker
14. Eventuelt

Ved flere opstillinger finder valg sted gennem skriftlige afstemninger. I tilfælde af stemmelighed gennemføres en ny afstemning. Før en tredje afstemning holdes der en pause, hvor kandidaterne får mulighed for at tale sammen og deltagerne på landsmødet får en mulighed for at snakke med kandidaterne.

Stk. 2: I tilfælde af yderligere stemmelighed trækkes der lod, hvorefter vinderen er at betragte som valgt.

Forretningsudvalget er ansvarlig for driften af en god og ikke mindst en tidssvarende hjemmeside.

Stk. 2: Hovedsekretæren er ansvarlig for udgivelsen af et nyhedsbrev online under iagttagelse af bestemte intervaller.

Formålet med organisationens hjemmeside er løbende at udbrede Inuit Ataqatigiits formål, målsætninger og holdninger, samt ide- og diskussionsoplæg ud til debat.

Ændringsforslag til vedtægterne kan kun godkendes med tilslutning fra 2/3 af de delegerede.

De nye ændrede vedtægter afløser senest ændrede vedtægter vedtaget den 27. januar 2013 i Sisimiut.

Scroll to Top