Kulturen gør mennesket hel

I dag fremsætter Inatsisartutmedlem Peter Olsen på vegne af Inuit Ataqatigiit et forslag i Inatsisartut om etablering af en kunstfond der muliggør tildelingen af samtlige kunstmidler med armslængdeprincip som sit vigtigste udgangspunkt.

Vi ønsker holdningsændring på kultur
Inuit Ataqatigiit mener grundlæggende, at et stærkt robust samfund har udgangspunkt i udviklende, motivationsskabende og levende kulturel basis. Som samfund og som enkelte individer har vi alle behov for øge en gensidig forståelse, dette skal ses som en krav for en selvstyrende land. Kulturbærere samt udøvende og skabende kunstnere har dette som deres grundlæggende kompetence. Der kan ikke herske tvivl om, at kultur og sport samler os som et folk, men at vi skal værne og handle på det og ikke kun i ord. Derfor er Inuit Ataqatigiit’s syn på kulturen følgende; kulturen gør en person hel, vi skal derfor ændre fra tilskudstænkning og istedet sige klart at vi investerer i kultur, da det er faktum at kulturen gør vores samfund rigere.

Hvorfor skal det offentlige agere smagsdommere af kunsten?
Forslaget om etablering af en kunstfond, har sit udspring i Naalakkersuisut’s redegørelse fra 2017. Heri redegøres det, hvis styringen af tilskud til kunst skal ændres skal de lovgivningsmæssige rammer ændres. Jeg har foreslået, at man ved etablering en kunstfond gør, at de offentlige ikke længere bliver det afgørende i udvikling af kunsten, og da vi mener, at man skal bane vejen for, at en uvildig instans skal stå for uddeling af midlerne. Det er ærgerligt, at Naalakkersuisut ikke tilslutter sig forslaget, udelukkende på basis af at der allerede eksisterer tildelingsmuligheder af midlerne og at de eksisterende lovgivningsmæssige rammer er gode nok, vi finder der beklageligt at man har så lavt et ambitionsniveau for kunstens vegne.

Peter Olsen, medlem af Inatsisartut

Graphic by: Ivínguak´ Stork Høegh

Professionalisering af ledelsen i folkeskolen

I dag den 22.10.2018 fremlægger Sofia Geisler på vegne af Inuit Ataqatigiit et forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal pålægges til at fremlægge en redegørelse, der belyser fordele og ulemper ved indførelse af krav om formelle ledelseskompetencer i forbindelse med varetagelse af skolelederstillinger i Folkeskolen.

Grundlæggende mener Inuit Ataqatigiit, at uddannelse for den enkelte og for samfundet er vejen frem til velfærd. Henimod dette mål, anmoder vi derfor om, at fordele og ulemper ved at skoleledelser ud over deres uddannelser skal afkræves formelle ledelseskompetencer må belyses. Hvis folkeskolen skal være et godt sted for læring, er vi nødsaget til også at kigge på ledelsen, og dette er netop målet for vores forslag.

Evalueringer afføder ønske om politisk handling
Da folkeskolen blev evalueret i 2015, kritiserede en tredjedel af lærerstanden deres ledelser ift. deres måde at kommunikere på, at sætte deres målsætninger på og være inspiratorer på. Inuit Ataqatigiit vurderer, at vi ikke kan overhøre dette budskab, også selvom folkeskolen i dag er placeret under kommunerne. Ved ikke kun at tage afsæt i, hvor ansvaret for folkeskolen og dens opgaver ligger, vil vi ved en samlet handling gerne være med til at løfte på dette område. Vi mener ikke, at der er tilstrækkelige tilbud for at tilegne sig ledelseskompetencer i dag. Vi mener, at folkeskolen kan vise bedre resultater ved at de forskellige relevante områder, Naalakkersuisut og de folkevalgte udviser vilje til ved politiske handlinger at bane vejen for at lærerne, som ud over deres daglige arbejde, uddanner sig til ledere, kan få bedre vilkår.

Sofia Geisler
Medlem af Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Sara Olsvig taler ved debat om fremtidigt Arktisk Kvindetopmøde

Sara Olsvig taler ved debat om fremtidigt Arktisk Kvindetopmøde

Arctic Circle Assembly samler som sædvanlig en lang række politikere, erhvervsfolk, organisationer og embedsfolk i det flotte kulturhus Harpa i Reykjavik. Debatterne omhandler alt fra klima til erhverv, men også kvinders rettigheder og ligestilling er i år på plakaten.

Det sker når University of Laplands center for ligestilling arrangerer debatten “Towards an Arctic Women Summit” lørdag aften under Arctic Circle Assembly.

“Debatten lørdag bliver et vigtigt skridt på vejen for at realisere det Arktiske Kvindetopmøde. Ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder er ekstremt vigtige emner, som også i Arktis kræver større opmærksomhed. Ser vi på tallene er det kvinder og piger som er markant mere udsatte for seksuelle overgreb og vold i hjemmet. Her har vi en mulighed for at samarbejde på tværs af Arktis for at bekæmpe disse overgreb, som vi også særligt i Canada ser man har stor fokus på. Her er en kommission ved at afdække sagerne om kvinders forsvinden”, udtaler Sara Olsvig.

Uligheden mellem kvinder og mænd giver sig dog også til udtryk på andre områder.

“På arbejdsmarkedet er der også en ulighed, hvor mænd samlet set tjener markant mere end kvinder, hvilket kan indikere, at de ‘traditionelle kvindefag’ halter bagud lønniveaumæssigt. Det ser vi helt aktuelt i forhold til pædagogers lønforhold. Jeg vil selvfølgelig understrege, at det ikke handler om, at kun kvinder kan være pædagoger. Det kan mænd så sandelig også, men fag som disse trænger til at ligestilles med andre fag, og her vil jeg pege på, at feminismen som en kamp for ligestilling stadig er ekstremt relevant, også i Arktis”, udtaler Sara Olsvig videre.

Arbejdet for at realisere et Arktisk Kvindetopmøde har været i gang i længere tid. Gruppen som arrangerer paneldebatten arrangerede også under University of the Arctics årlige konference i september måned en debat, hvor fokus var på at kvinder fra Arktis’ erfaringer fra både videnskabsverdenen, politik og hverdagen.

“Møderne om at afholde et Arktisk Kvindetopmøde startede tidligere på efteråret i Helsinki, hvor jeg også skulle have deltaget. Jeg blev dog forhindret af min indlæggelse og operation. Derfor er jeg glad for, at jeg får muligheden nu, for det er en vigtig sag for mig at fremme ligestilling og kvinders rettigheder generelt, og særligt i Arktis”, slutter Sara Olsvig.

Olsvig skulle også have talt på en debat fredag om implementeringen af Arktisk Råds aftale om arktisk videnskabeligt samarbejde. Olsvig blev dog forhindret da hendes fly blev aflyst ud af Nuuk, men det fandtes der en god løsning på.

“Den arktiske aftale om videnskabeligt samarbejde bliver et vigtigt redskab for at sikre, at arktiske folk, oprindelige og lokale, inddrages i videnskabelige projekter. Dette er et særligt tema i ICC’s deklaration fra Generalforsamlingen i sommer, som jeg deltog i som delegeret. Mit budskab til debatten i Reykjavik er, at en direkte og meningsfuld inddragelse af oprindelige folk er afgørende for, at aftalen med succes gøres til virkelighed. Jeg er super glad for, at fremtidens arktiske forskere, nemlig studerende fra Ilisimatusarfik, trådte til og deltog i debatten på mine vegne”, slutter Sara Olsvig.

Sara Olsvig deltager følger desuden Arctic Circle Assemblys omfangsrige program som medlem af Inatsisartuts Udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg og deltager også ved åbningen af Grønlands nye Repræsentation i Island lørdag.

Naalakkersuisut skal ikke blande sig i organiseringen af studieordningerne

Naalakkersuisut skal ikke blande sig i organiseringen af studieordningerne

Da der var debat om Inatsisartuts love om Ilisimatusarfik og om de Videregående uddannelser, modsatte Inuit Ataqatigiit sig ift. at Naalakkersuisut skulle have muligheden for at blande sig i Ilisimatusarfiks egne målsætninger for uddannelserne.

Vi er enige i Rektor Gitte Adler Reimers bekymring om, at man politisk kan blande sig ift. Forskning. Vi er vidende om, at der i Ilisimatusarfik er et Akademisk Råd, og at der er specielt uddannede som skal sikre Uddannelsernes organisering og kvalitet, og disse anser vi for at være mere kvalificerede til det, end at Naalakkersuisut skal kunne vurdere på uddannelserne.

Som vi udtalte: “Det er vigtigt, at Ilisimatusarfik udvikles i pagt med lignende uddannelsesinstitutioner i forskellige lande. Derfor skal vi løbende vurdere Ilisimatusarfiks målsætninger og krav, således disse så vidt muligt afspejler forholdene på lignende uddannelsessteder andre steder. Også hvad angår uafhængigheden fra det politiske niveau. Naalakkersuisut foreslår, at Ilisimatusarfik egne målsætninger først skal godkendes af Naalakkersuisut. Der skal man være meget påpasselig med. Det er meget vigtigt, at Ilisimatusarfik ikke gøres til genstand for politisk styring. Dette syn må man ikke få fra udlandets side og at der altid er tale om et frit og politisk uafhængigt universitet.”

Det er yderst vigtigt, at Naalakkersuisut ikke blander sig i organisering af studierordninger. Hvor i verden blander regeringerne sig i deres Universiteter?

Vi skal værne om dette: Ilisimatusarfik skal ikke være politisk styret. Der skal være forskningsfrihed.

 

Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Glad for opbakning til national handlingsplan om børn

Glad for opbakning til national handlingsplan om børn

Vi skal fra ord til handling. Derfor er vi rigtig glade for, at Naalakkersuisut bakker op om Inuit Ataqatigiits forslag om, at der udarbejdes en national handlingsplan for at mindske omsorgssvigt af børn og unge.

På denne efterårssamling stiller vi forslag om, at der udarbejdes en national handlingsplan, hvor man fra Naalakkersuisuts side sætter sig sammen, alle departementer uden undtagelse, og gennemarbejdet bliver enige om, at tiltag og koordinering er af stor vigtighed for, at vi får succes med at forebygge socialt udsathed og omsorgssvigt af børn.

MIO har efterlyst en handlingsplan

Det er særligt MIO som har efterlyst, at vi fra politisk side går skridtet videre og udarbejder en national handlingsplan om børn og unge. Netop MIO’s rejserapporter viser med tydelighed, at vi ikke gør det godt nok i forhold til at sikre, at udsatte børn får den hjælp og støtte de har ret til.

Derfor er vi virkelig glade for, at Naalakkersuisut i deres svarnotat tilslutter sig forslaget. Holder opbakningen ved førstebehandlingen af forslaget i Inatsisartutsalen den 31. oktober vil vi kunne tage et vigtigt skridt for at sikre en langt bedre tværsektoriel koordinering og organisering for vores børn og unge.

Det er vores helt klare opfordring, at også kommunerne og andre relevante aktører inddrages i arbejdet. Det er vores erfaring, at kommunerne, ligesom andre aktører, udviser stor velvilje til samarbejde på tværs. Derudover sidder kommunerne med den egentlige sagsbehandling, og de seneste års styrkede samarbejde med kommunerne skal fortsætte.

For Inuit Ataqatigiit er nøgleordene for en succesfuld socialpolitik tidlig indsats, forebyggelse og tværfagligt samarbejde. Vi skal hele vejen rundt om familierne, og vi skal tage udfordringen med omsorgssvigt af børn meget mere alvorligt.

Hele vejen rundt

Vi bider mærke i, at Naalakkersuisut i deres svarnotat kun omtaler tre departementer; sundhed, socialområdet og uddannelse. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi mener vi skal hele vejen rundt. For at sikre at hele familien er i fokus skal vi også se på arbejdsmarkedsområdet, erhvervsområdet og andre områder, og det er netop det der er kernen i vores forslag. Den nationale handlingsplan skal afspejle den politiske vilje til at løfte i fællesskab.

Vi er mange der er enige om, at børn er dette lands vigtigste ressource. Det vil være tomme ord, hvis ikke vi lykkedes med at organisere os bedre tværfagligt og blive enige om en national handlingsplan med henblik på at nedbringe omsorgssvigt af børn og unge.

Vi ser meget frem til at høre alle andre partiers ordførerindlæg til førstebehandlingen af vores forslag.

Bilag 1,

Bilag 2

Sara Olsvig
Formand, Inuit Ataqatigiit

Grønland bør tilslutte sig FN’s antikorruptionskonvention

Grønland bør tilslutte sig FN’s antikorruptionskonvention

Dagens debat om forslagene fra Demokraatit og Suleqatigiissitsisut om en udvidelse af whistleblowerordningen og en bedre bekæmpelse af korruption i Inatsisartut viser, at flere partier er enige i, at vi skal være bedre til at bekæmpe korruption. Det er vi rigtig glade for i Inuit Ataqatigiit.

I 2014 stillede Inuit Ataqatigiit et forslag om (pkt 52, FM2014), at Grønland skal tilslutte sig FN’s antikorruptionskonvention. Forslaget blev dengang støttet af det daværende Naalakkersuisut men blev aldrig færdigbehandlet i Inatsisartut, da der blev udskrevet valg i utide.

Siden er flere af vores andre forslag, for eksemplet forslaget om at oprette en whistleblowerordning, vedtaget og Grønland har taget gode skridt mod at sikre os bedre imod korruption.

Det er vi glade for, men vi mangler det endelige skridt til at tilslutte os FN’s antikorruptionskonvention.

Vi mener fra Inuit Ataqatigiit, at det er på høje tid, at vi tilslutter os antikorruptionskonventionen. Dette vil sikre, at de tiltag som efterlyses i Demokraatits forslag om at udarbejde en redegørelse på området rent faktisk implementeres.

Vi støtter op om, at der udarbejdes en redegørelse, men vi ønsker at gå skridtet videre og sikre en grønlandsk tilslutning til antikorruptionskonventionen.

 

Sara Olsvig

Formand
Inuit Ataqatigiit

Skuffelsen bør være over egne valg, ikke over oppositionen

Benzinkortsagen viser med tydelighed forskellen på den regeringsledelse Inuit Ataqatigiit står for, og den Siumut står for.

At Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen udtaler, at han er skuffet over oppositionen viser netop den mangel på dømmekraft som efterhånden kendetegner Kim Kielsen som leder. Kim Kielsen burde være mest skuffet over, at der endnu engang er en politiker som ikke kan kende forskel på sin egen pung og landskassen.

For Inuit Ataqatigiit har der i sagens løb på intet tidspunkt været tvivl om, at misbruget af benzinkortet var uden for det normale og uden for det, et kort betroet en Naalakkersuisoq er tiltænkt.

Det er ikke os i Inuit Ataqatigiit som har valgt at trække sagen i langdrag, eller har valgt at give det daværende Naalakkersuisut en ufuldstændig og fortroligtstemplet orientering, som ingen af os kunne gå videre med offentligt. Det var Kim Kielsens beslutning, ligesom det var Kim Kielsens beslutning ad to omgange at udpege Doris J. Jensen som Naalakkersuisoq, vel vidende at sagen, som naturligvis vil blive påtalt af Inatsisartuts Revisionsudvalg senest i forbindelse med behandlingen af Landskassens Regnskab for 2017, kunne koste hende posten.

Vi har som parlamentarikere gjort vores arbejde ved at reagere på de oplysninger som endelig blev offentliggjort gennem paragraf 37 spørgsmål og senest gennem pressens aktindsigt i Deloittes rapport om sagen. De detaljer som Deloittes rapport indeholder er ikke detaljer som det daværende Naalakkersuisut blev oplyst om. Vi har haft en fornemmelse af, at sagen kunne pege i den retning, men Revisionsudvalget har arbejdet under skærpet fortrolighed.

For Inuit Ataqatigiit har detaljerne i den fire sider lange Deloitte rapport været det afgørende i vores vurdering af, at Doris J. Jensens uforsvarlige omgang med et betroet betalingskort ikke er foreneligt med hvervet som Naalakkersuisoq. Derfor meddelte vi onsdag, at vi ikke længere har tillid til hende som Naalakkersuisoq.

En vurdering som Kim Kielsen kunne have gjort sig allerede tilbage i 2017.

Manglen på dømmekraft og på respekt for befolkningens tillid, er medvirkende til, at vi i Inuit Ataqatigiit ikke har ønsket at gå i koalition med Siumut.

I stedet for at være skuffet over oppositionen, burde skuffelsen være over egne valg.
Nu skal de samfundsmæssigt tungeste sagsområder i Naalakkersuisut endnu engang gennem rokademøllen, og endnu engang skal befolkningen og samfundet betale for det.

Det er bare ikke godt nok.

Inuit Ataqatigiit og jeg har ikke mere at sige om denne sag. Vi vil have fokus tilbage på politik. Slut med distraktioner og omveje. Nu skal vi i gang med at løse landets udfordringer og ikke selvskabt politisk fnidder.

Sara Olsvig
Formand, Inuit Ataqatigiit

Tilliden er brudt

Inuit Ataqatigiit har mistet tilliden til Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsvæsen

Naalakkersuisoqs uforsvarlige omgang med et betroet betalingskort er uforeneligt med varetagelsen af hvervet som Naalakkersuisoq.

Det er blevet Inatsisartut og offentligheden bekendt, at Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsvæsens betalingskort til køb af benzin til dennes tjenestebil er misbrugt gennem en række måneder i 2017. Misbruget er ifølge statsautoriseret revisor Deloitte konstateret af Selvstyrets administration, som derfor har handlet på sagen. Den statsautoriserede revisor har gennemgået bilag og er indtil videre nået frem til et omfangsrigt misbrug og konstaterer, at et beløb på 6.855,45 udregnet af det pågældende departements medarbejdere er betalt tilbage.

Ingen tvivl om, hvad kortet må bruges til

Det konstateres endvidere, at forbruget handler om optankning af andet end en bil samt optankning i en anden by end den by bilen befinder sig i. Det er Inuit Ataqatigiits klare opfattelse, at det for enhver Naalakkersuisoq er fuldstændig klart, at et benzinkort møntet på optankning af tjenestebil skal opbevares forsvarligt og kun benyttes af den pågældende Naalakkersuisoq som er betroet kortet, og i øvrigt besidder et betroet hverv som kræver fuld tillid fra befolkningen og Inatsisartut.

Sløsen med samfundets midler

Med denne sag mener Inuit Ataqatigiit at denne tillid er brudt. Naalakkersuisoqs uforsigtighed afslører en sløsen med samfundets midler, som vi under ingen omstændigheder accepterer. Vi finder, at Naalakkersuisoqs uforsvarlige omgang med et betroet betalingskort er uforeneligt med varetagelsen af hvervet som Naalakkersuisoq. Vi er samtidig af den klare opfattelse, at Naalakkersuisoq ikke kan skyde skylden på andre, især da det kort det handler om er et kort udleveret til ét klart formål, nemlig at optanke ministerbilen.

Vi agter derfor fra Inuit Ataqatigiit at fremsætte et mistillidsvotum mod Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsvæsen, da det står klart, at Formanden for Naalakkersuisut ikke har tænkt sig at handle på sagen.

 

Sara Olsvig & Aqqaluaq B. Egede

Formand & Næstformand

Inuit Ataqatigiit

 

Der skal fremsættes en redegørelse om mangel på frysekapacitet

Her til efteråret har medlem af Inatsisartut for Inuit Ataqatigiit Peter Olsen fremlagt et forslag om, at Naalakkersuisut fremkommer med en redegørelse om støtte til anlæggelses samt udvidelse af frysekapacitet for indhandlede fisk.

For at gøre noget ved indhandlingsstop på grund af mangel på frysekapacitet i bygderne, har Inuit Ataqatigiit i den forgangne valgperiode fremsat et forslag om at der udarbejdes en redegørelse som blev vedtaget af Inatsisartut. For at benytte redegørelsens tal som grundlag for bevilling gennem finansloven pålagde vi Naalakkersuisut dette. Her ved begyndelsen af den indeværende valgperiode, kan vi konstatere, at Naalakkersuisut ikke har foretaget sig noget i sagen, hvilket er grunden til at vi igen tager sagen op i Inatsisartut i dag.

Fiskerne skal fiske i tryghed
Når fryserne altid bliver fyldt op, bliver manglende indhandlingsmuligheder en udfordring for fiskerne, og situationen er uændret efterhånden gennem en længere årrække. Inuit Ataqatigiit finder det vigtigt, at fiskerne kan udøve deres erhverv i tryghed, for disse ligesom os har en familie at forsørge.
Vi er glade for, at Naalakkersuisut i deres svarnotat indstiller forslaget til vedtagelse, og Inuit Ataqatigiit er glade for, at Naalakkersuisuts i deres svar notat bekræfter, at man ikke komme uden om vores politiske indflydelse og virke.

Peter Olsen
Medlem af Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Selvmodsigende svar fra Naalakkersuisut om benzinsag

Selvmodsigende svar fra Naalakkersuisut om benzinsag

Naalakkersuisoq for Finansers svar på § 37 spørgsmål om misbrug af benzinkort er fuld af selvmodsigelser. Når en Naalakkersuisoq eller en anden tilbagebetaler et stort beløb for brug af kortet til andet end formålet, så har der jo fundet et misbrug sted.

Derfor hænger det ikke sammen, når Naalakkersuisut benægter, at der er en sag eller har fundet et misbrug sted.

Loven om ministeransvarlighed er fuldstændig klar. En Naalakkersuisoq kan ikke skyde skylden på andre. I paragraf 6 i loven står der:

  1. “Et medlem af landsstyret idømmes en foranstaltning jf. § 10, hvis vedkommende forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler medlemmet i henhold til landstingsloven om landstinget og landsstyret eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. l, finder tilsvarende anvendelse, såfremt et medlem af landsstyret giver landstinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under landstingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for landstingets bedømmelse af sagen”.

Fra Inuit Ataqatigiit rejste vi spørgsmålet under førstebehandlingen af Landskassens Regnskab for 2017, fordi det netop er Inatsisartuts opgave at sikre, at landskassens midler ikke misbruges. Vi accepterer ikke misbrug af landskassens midler.

Landskassens Regnskab er nu sendt i revisionsudvalget, hvis opgave det er at gå i dybden med den form for sager. Andenbehandlingen af Landskassens Regnskab er sat til den 27. november.

Vi kræver derfor, at sagen undersøges til bunds i revisionsudvalget og at udvalget orienterer Inatsisartut så snart udvalget har et resultat af undersøgelserne.

 

Múte B. Egede

Gruppeformand

Inuit Ataqatigiit

Mere sundhed og færre sygdomme

Den 10. oktober 2018 var der spørgetime med Naalakkersuisoq for Sundhed. Selv om vi var flere partier der ønsker at få oplyst hvilke mål sundhedsvæsenet havde og hvilke visioner man havde om sundhedsvæsenet, fik vi ikke oplyst hvilke mål og visioner Naalakkersuisut havde om sundhedsvæsenet.

Det samme gør sig gældende når man dykker ned i koalitionsaftalen. Det er ganske svært af finde noget om sundhedsvæsenet.

Inuit Ataqatigiit er af den opfattelse, at det er de politiske lederes pligt at have mål. Hvilke mål har vi omkring sundhedsvæsenets drift? Hvordan forbedrer vi patienternes stilling ved lægekonsultationer? Hvis Naalakkersuisut kunne pege på hvilke vej vi skal gå, så er det nemmere for os at kunne være med i samarbejdet.

Pressen skrev historie om, at vi havde den største dødelighed på kræftområdet i Norden, ligesom kræftdødeligheden ude i kysten var større end dem der bor i Nuuk. Det kan ikke være rigtigt, at folk der bor ude i kysten, skal have dårlige muligheder for at blive helbredt for deres kræftsygdomme. Jeg mener at vi skal sætte som mål, at der skal være 3 læger i stedet for 2. Når lægenormeringen øges til 3, så er der flere læge der har vagter, flere vi der kan stå for lægekonsultationerne og vi får hermed flere læger vi kunne konsultere. Det er et mål vi skal sætte os.

Naalakkersuisut skal lægge planer om hvordan lægemangelen nedbringes. Der skal gøres en indsats, så læger ikke føler sig ensomme og at de kan have tryggere rammer i deres virke.
Sundsvæsenet mangler midler og der skal lægges en linje om hvordan vi imødekommer dette, så vi kan tage stilling til, om vi skal øge bevillingerne.

Hvis Naalakkersuisut baner vej for en bedre undersøgelse af patienterne, så ved vi hos Inuit Ataqatigiit hvad det er vi skal samarbejde omkring. Det samme gør sig gældende for befolkningen, som kan komme over tvivlen og kan føle at de bliver taget alvorligt, hvilket også sikrer en bedre samarbejde.

Vi ved at folk tager medansvar for deres eget sundhed, for enhver sygdom kan komme som et lyn fra klar himmel. Når man modtager god hjælp fra sundhedsvæsenet for at blive rask, så vil patienterne også have større vilje til selv at gøre en indsats for at blive raske.
Lad os sammen samarbejde for at bane vej for, at flere syge kan blive raske.

Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Åbningsdebat på baggrund af åbningstale af Formanden for Naalakkersuisut.

Læs den samlede udtalelse fra Inuit Ataqatigiit Formand Sara Olsvigsved  åbningsdebat på baggrund af åbningstale af Formanden for Naalakkersuisut.

Lad os sammen værne om demokratiet

En ny valgperiode er i gang, den 13. siden vi fik Inatsisartut, Grønlands Parlament. Og i år markerer vi endnu en milepæl i vores demokrati. Det er 30 år siden vi også her i landet adskilte regering og parlament. Magtens deling er helt fundamentalt for vores samfund. Dens formål er at sikre, at der er balance i den måde magten er fordelt. Derfor er det altid med stolthed vi står her i salen på vegne af befolkningen og demokratiet, og med nye folkevalgte iblandt os. Vi håber at kunne leve op til de forventninger man med rette bør have til os om samarbejde.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle som trådte vejen for os. Velkommen til alle jer medlemmer til starten af dette inatsisartutår.

Vi skal værne om parlamentarismen

Vi har noget vi skal værne om. Parlamentarismen kan let udfordres når en koalition eller et valgforbund ikke kan adskille den regeringsmæssige opgave fra den parlamentariske opgave. Det er vores fælles opgave, at sikre det ikke sker.

I min tale i dag har jeg tre hovedemner jeg gerne vil drøfte. De menneskelige forhold, behovet for brede forlig om fiskeriloven og lufthavnene og endelig vores sikkerhedspolitiske udfordringer i et stadig mere udsat Arktis.

Første vil jeg forsikre jer om, at et forsøg på politisk at marginalisere Inuit Ataqatigiit ikke kan lykkes. Det er vores parti simpelthen for produktivt til. Vi tænker, derfor er vi. Vi handler, derfor bliver vi. Vi kæmper for befolkningen frem for at kæmpe om taburetter. Vi går gerne i regering, og vi går gerne i opposition. I denne omgang har der ingen tvivl været hos os om, at opposition er det mest rigtige for os. Vi har gjort klart, hvad der er grunden til dette.

Politik er ikke et nulsums-spil

Grønlandsk politik er ikke et nulsums-spil.

Det betyder, at uanset at en sag sikrer ét parti hvad de har ønsket betyder det ikke, at et andet parti har tabt. Politik er dialog, politik er kompromiser, politik er meninger som mødes, og alle kan vinde i samme sag, ligesom alle kan tabe i samme sag.

Derfor lyder det godt for os, når koalitionen og støttepartiet siger, at der er plads til Inuit Ataqatigiit i de kommende forlig. Det er vi glade for, for aftaler i en mindretalskoalition med et middelstort støtteparti er ikke brede forlig. Brede forlig får vi først hvis I og vi formår at mødes på tværs af koalition og opposition, og dem derimellem.

Vi kræver et løft af handikapområdet

Men lad os nu også bruge vores energi på de virkelige udfordringer ude i blandt befolkningen.

I vinter var jeg en tur i Uummannaq. Her mødte jeg en mand med handikap som alle dage han kan komme til det benytter sig af kommunens værested. Han havde lavet et lilla stearinlys og en grøn sparefrø ved brug af værestedets hobbytilbud. Vi havde en god samtale om dette og hint, og jeg fik et klart indtryk af, at manden har en masse at bidrage med, som han ikke føler samfundet giver plads til. Jeg fik de fine gaver med hjem som et minde om hans og de ansattes ord.

Der er hårdt brug for, at vi gør det meget, meget bedre på handikapområdet. Værestedet og hobbyrummet er eneste tilbud til manden, som selvfølgelig ønsker at bruge sine dage fornuftigt og bidrage til samfundet.

Rummeligt arbejdsmarked

På værestedet mødte jeg også nogle unge i grøn-lilla Pilersuisoq uniformer. De havde netop været afsted på deres job i butikken, hvor jeg i øvrigt også mødt dem og mærkede den store glæde og stolthed ved at være en del af arbejdspladsen. Det er netop den slags jobs vi skal have flere af. Personer med handikap har også krav på en tilværelse med meningsfyldt arbejde. Vi skal i samarbejde med det private erhvervsliv sikre, at vores arbejdsmarked er meget mere rummeligt end det er i dag.

Men jeg hørte også om de store udfordringer der var i forhold til passende handikapboliger. Vi skal rette op på vores boligpolitik, så vi rent faktisk sikrer værdige forhold for personer med handikap.

Året før det besøgte jeg døgninstitutionen Ivaaraq i Qaqortoq og hørte om udfordringerne med fast arbejdskraft og kompetent ledelse. Og jeg hørte om forældrene til børnene og de unge på døgninstitutionen og deres hjertesorg og frustration over, at være så langt væk fra deres børn i hverdagen. Vi har meget vi skal rette op på

Alle skal tage del 

Lad os nu sætte os sammen og udvikle en politik på handikapområdet, som vi sammen kæmper for over de næste 10 år. Lad os sætte os langsigtede mål så vi sikrer, at vi lever op til vores forpligtelse som samfund, og virkelig skaber ligeværdighed for personer med handikap.

Så mange, mange mennesker rundt omkring i vores land har brug for langt bedre forhold end dem vi giver i dag. Det kræver, at vi vedtager den kommende nye lov om støtte til personer med handikap. Men det kræver også, for lovgivning er ikke nok, at vi som samfund tager fat, på tværs af sagsområder, kommuner, selvstyre, boligselskaber og erhvervslivet, og løfter området. Det er bare at komme i gang.

Vi ser fra Inuit Ataqatigiit frem til at høre fra handikaptalsmanden Tilioq. Som vi sagde i går ved førstebehandlingen af finanslovsforslaget kan vi allerede nu se, at der er behov for flere midler til Tilioq. Men der er også behov for, at vi som samfund ved meget mere om handikapområdet. Vi skal alle være med til at sikre den ligeværdighed vores medmennesker med handikap har ret til.

Fra ord til handling

Også på børneområdet mangler vi den sidste mil. Lad os komme i gang. MIO har længe efterlyst en national handlingsplan for børn og unge. En handlingsplan som skal tage os fra ord til handling. En handlingsplan som skal sikre den tværgående organisering og samarbejde som vi ikke er lykkedes nok med indtil videre.

Vi har fra Inuit Ataqatigiit sat et beslutningsforslag på dagsordenen her på efterårssamlingen om en national handlingsplan, og vi håber, at andre partier vil tage godt imod vores forslag.

Lad os fortsat være ærlige omkring de udfordringer vi har.

Jeg er glad for, at overgrebspakken Killiliisa endelig er fremlagt og skudt i gang. Men vi må ikke stoppe der.

Fokus på følgerne af at være i pleje

Vi skal også sikre, at vi har fokus på at nedbringe antallet af børn anbragt uden for hjemmet. Fokus på, hvad det skaber af udfordringer hos den enkelte at have været i pleje eller anbragt. At vokse op uden for hjemmet, uden mor og far og søskende. Vi har et blindt punkt i vores sociale arbejde. Lad os sammen sætte fokus på, hvordan vi bedst muligt kan understøtte de mennesker, som vokser op uden for hjemmet med deraf følgende udfordringer.

Og vi skal tage udfordringen alvorligt. At have været udsat for seksuelle overgreb, at have været omsorgssvigtet, kan for mange mennesker give så store ar på sjælen, at voksenlivet aldrig rigtig går i gang.

Det er mange ressourcer vi i samfundet går glip af, fordi vi ikke laver en tidlig nok indsats, ikke laver nok forebyggelse, og ikke sikrer den tværfaglighed som gør, at ingen falder mellem to stole.

Råd til lufthavne, råd til socialområdet 

En rapport viste for et par år siden, at for at sikre en fuld efterlevelse af børnekonventionen i Grønland vil det kræve yderligere 500 mio. kr. til social- og børneområdet. Er det en halv eller en kvart lufthavn? Jeg ved blot, at længere lufthavne ikke kommer til at rette op på vores sociale udfordringer.

De ældre, som ikke får den nødvendige pleje på alderdomshjemmene, børnene som mangler uddannede personale i døgninstitutionerne kan ikke vente på, at den sidste asfalt er lagt på en landingsbane. Der skal helt andre boller på suppen. Har vi råd til lufthavne har vi også råd til at gøre det bedre på socialområdet.

Vi vil fra Inuit Ataqatigiit i denne valgperiode arbejde målrettet på at realisere de mål vi satte os i vores valgprogram ved forårets valg. Det gælder hele socialområdet, og alle andre områder. Og vi ser frem til at samarbejde med alle andre partier om dette.

Godt der nu er konsensus

Selvfølgelig kræver det vækst og flere penge i kassen. Det kommer vi også til at kæmpe for.

Under valgkampen i foråret fremlagde vi derfor fra Inuit Ataqatigiit vores bud på en samlet fiskeripolitik. Det skal sikres, at der kan ske generationsskifte i fiskeriet. Det skal sikres, at kvoterne i højere grad end i dag er samfundsejede. Vi mener, at uddannelse og højere ambitioner i forskningen er en af nøglerne til et stærkere erhverv. Vi mener, at vi skal gennemgå aftalerne med EU med henblik på at undersøge, om vi vil få mest ud af fiskeriet hvis vi selv fisker kvoterne. Alt det gjorde vi klart i vores udspil, ligesom vi gjorde det klart at fiskeriets organisationer skal være med til at sætte rammerne – selvfølgelig ikke bestemme alt, men være med og inddrages.

Vi er glade for, at andre partier nu er med på vognen.

Partnerskaber med erhvervene

Vores krav om inddragelse nu realiseres gennem et kommissionsarbejde. Vores krav er, at fiskeriets organisationer bliver medlemmer af kommissionen. Lad os mødes om en løsning som inddrager og skaber et nationalt kompromis. Det var netop et af de krav vi stillede i de forrige og de seneste koalitionsforhandlingerne med Siumut, og i øvrigt også ved mødet med Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Erik Jensen.

Vi skal i det hele taget i langt højere grad gå i partnerskab med erhvervslivet for at sikre gode løsninger som skaber vækst. Og så skal vi koble vores udenrigspolitik med vores handelspolitik. Vi har gjort det i praksis i forhold til fiskeriet i årtier. Lad os brede det ud så også andre erhvervsområder fremmes.

Vi skal få samfundets holdninger til at mødes

Der er rigtig mange forskellige holdninger til lufthavnene i samfundet, som det er vores opgave at prøve at finde en fælles løsning på. Lufthavne har været en af sommerens helt store emner, der har været mange tal fremme og meninger. Inuit Ataqatigiit er kommet med vores udspil, det samme er andre partier. Nu er det vores opgave her i salen at lande en endelige model der kan give ro om beslutningen og finansieringen.

Koalitionens udmeldinger om lufthavne ser vi frem til at høre mere om. Vi hører, at flertallet ønsker at undersøge konsekvenserne af en bibeholdelse af Kangerlussuaq, som er del af vores lufthavnsudspil. Vi kræver et samlet billede på de økonomiske konsekvenser og en klar udmelding om Kangerlussuaqs og Narsarsuaqs fremtid.

Vi håber, at flertallet fortsat vil benytte Inatsisartuts udvalg til at drøfte den store beslutning i, også selvom der er indgået en lufthavnsaftale mellem koalitionen og støttepartiet. Udvalgsarbejdet som har været i gang over hele sommeren, skal ikke sættes ud af spil. Vi er glade for, og takker for, det gode samarbejde vi har i Finans- og skatteudvalget om lufthavnspakken. Vi mener at sommerens mange møder har været med til at belyse mange aspekter af anlægsopgaverne og lufthavnene.

Bruttoskatordningen skal genovervejes

Vi mangler dog i udvalget at tage stilling til de egentlige anlægsforhold. Derfor er der fortsat et kømpe arbejde for det nye finansudvalg, som skal tage stilling til og belyse konsekvenserne for sundhedsvæsenet, for hjemmehørende arbejdere versus udefrakommende arbejdere, og for de selskaber og virksomheder som skal inddrages i anlægsopgaverne.

Fra Inuit Ataqatigiit ønsker vi ikke, at de udefrakommende arbejdere skal fritages for kommuneskat. Det vil simpelthen skabe for ulige forhold mellem hjemmehørende og udefrakommende arbejdere, og i øvrigt danne en kedelig præcedens for fremtidige anlægsopgaver i byer langs kysten. Alle lufthavnsprojekterne er bynære. Selvfølgelig kommer arbejderne til at færdes på vores veje, benytte sig af vores tilbud og være en del af bybilledet. Det skal vi være klar over og klar til.

Mere fornuftig prioritering af midlerne

Fra Inuit Ataqatigiit vil vi dog samtidig sige højt og gentagende, at fokus på de to store emner, lufthavne og fiskeri, ikke må tage kræfter og ressourcer fra socialområdet, sundhed og uddannelse.

Vi har et samlet og stort ansvar for at handle på de store sociale udfordringer mange i befolkningen står med. At lytte til kritikken af vores sundhedsvæsen. At sikre, at alle kommer godt igennem og videre i uddannelse.

Fiskeri og lufthavne er ikke de eneste store udfordringer hvis vi skal fremme vækst, øge trygheden i befolkningen og bekæmpe fraflytning. Sundhedsvæsenet skal også under lup og fortjener også, at vi sætter os ned og gennemgår hele strukturen og tilbuddene lokalt.

Derfor kræver vi, at de 2,1 mia. kr. vi fortsat skal afsætte til Kalaallit Airports A/S fra landskassen skal prioriteres. Hvor kan vi flytte midler til andre områder, og hvordan kan vi sætte finansieringen sammen så vi ikke støvsuger landskassen? De danske ønsker om investeringer bør give os luft til dette.

Vi har et fælles ansvar for ærligt og realistisk at gennemgå de midler der er planlagt afsat til lufthavne, og sikre, at den mest fornuftige løsning findes, så der også er råd til at løfte andre områder.

Modtagerapparatet skal også være klar

Det der også står klart for os er, at for at den økonomiske vækst skal komme med lufthavnene, så skal modtagerapparatet være lige så klar. Det gælder for en bedre udvikling af turismen og det gælder en bedre udnyttelse af fiskeriet og eksportmulighederne.

Derfor skal der satses endnu mere på målrettede uddannelser, målrettede erhvervstiltag og en langt bedre koordination byerne, bygderne og kommunerne imellem for at sikre, at turisterne kommer rundt – ikke blot til Ilimanaq og Oqaatsut, men også til Igaliku, Ikamiut og alle andre byer og bygder.

Får at alle bygder og byer skal få glæde af nye lufthavne skal vi brede vores indsatser ud så de rent faktisk er lokalt funderede og inddrager lokalbefolkningen. Ellers bliver det ikke kun anlægsarbejderne som er udefrakommende, men også fiskeindustrien og turismen som fortsat vil have et øget behov for udefrakommende arbejdskraft.

Det kræver, at vi alle tager fat. Vi skal bort fra klientgørelse og lokalt tage medansvar. Og det skal ske hånd i hånd med lufthavnsbyggerierne hvis vi skal have det maksimale ud af vores milliardinvesteringer.

Danske investeringer velkomne

Som vi tidligere har udtalt byder vi den danske interesse og investeringslyst i lufthavnsprojekterne velkommen. Hensigtserklæringen underskrevet af Formanden for Naalakkersuisut og Statsministeren har givet os et indblik i, hvad det er for beløb og hvordan den danske stat ønsker at deltage. Det finder vi interessant. Der ligger et stort arbejde foran os, og her vil vi understrege at vi taler om Inatsisartut, i at sikre, at den danske stats involvering sker under vilkår som er fuldt ud acceptable for Grønland.

Fra Inuit Ataqatigiit har vi gjort tydeligt, at vores krav er – ingen vetoret til staten, gunstige rentesatser, klarhed omkring afkastkrav. Alt dette ser vi frem til at få fremlagt for Inatsisartut så vi som parlament kan tage stilling.

Samtidig vil vi sige, at den danske stats interesse sker efter års hårdt arbejde, også fra Inuit Ataqatigiit for, at Danmark ikke blot ude fra sidelinjen skal kritisere og kommentere Grønland erhvervsudvikling eller mangel på samme. Vi har ved mange møder siddet over for danske politikere, som ikke har sparet på ytringerne om, at kinesiske investeringer eller involvering fra fremmede stater er for farligt eller usikkert for Grønland.

Et ligeværdigt samarbejde

Vi er glade for, at Danmark endelig selv har taget fat og er kommet med sit eget bud på et samarbejde. Det vigtige for Inuit Ataqatigiit er, at vi i dette samarbejde anser hinanden som ligeværdige partnere, som selvstyreloven foreskriver. Det kræver, at vi i Grønland agerer professionelt, har en høj grad af viden og integritet i arbejdet med investeringer og aftalevilkårene.

Vi vil på det kraftigste opfordre Naalakkersuisut til at udvise en langt større vilje til at involvere Inatsisartut i det videre arbejde. Det gælder også det videre arbejde med amerikanerne, som med deres udtalelse viser, at vores lufthavne fortsat er af stor betydning for de nordamerikanske og transatlantiske sikkerhedsforhold.

Det er oprustning

Ved min deltagelse blandt andet i NATO parlamentarikernes transatlantiske konferencer i Washington DC under min tid i Folketinget hørte jeg klart om de udfordringer amerikanerne og NATO står over for. Der er ingen tvivl for mig om, at når amerikanerne skriver om et behov for at løfte USA’s og NATO’s kapaciteter i nordatlanten gennem grønlandske lufthavne, så handler det om oprustning. Og det er oprustning på grønlandsk jord.

Kære venner. Vi skal ikke tage hovedet under armen. Vi har hjerte og hjerne. Vi har vores integritet, vi har vores værdier og vi har vores ret til, at vores land ikke bliver en krigssti. Lad os ikke sælge vores sjæl blot for at realisere guldbelagte lufthavne.

Vist skal vi balancere vores eget behov for forsvar med den amerikanske tilstedeværelse, vist har vi også behov for sikkerhed i en verden og en region af kloden som desværre også nu militariseres yderligere. Men vi skal ikke bane vejen for yderligere militarisering.

Ikke mere rænkespil

Lad os derimod tage en dyb og seriøs debat, også med befolkningen om, hvad det vi mener rammerne om den amerikanske tilstedeværelse skal være. Det skylder vi alle de som kæmpede før os – imod opgradering af radaren på Thulebasen, imod militarisering af Arktis, imod amerikanske og danske rænkespil uden om vores folk og beslutningstagere. Hvis ikke vi gør det, vil dette blot være et nyt rænkespil, denne gang med grønlandsk deltagelse gennem et lukket Naalakkersuisut.

Jeg vil sige det klart: en yderligere amerikansk involvering i vores lufthavne må mødes med et krav om genforhandling af forsvarsaftalerne.

Jeg rækker på vegne af Inuit Ataqatigiit hånden frem for et stærkt samarbejde om at sikre, at den videre proces med den amerikanske interesse for vores lufthavne føres åbent, pålideligt, og med bred inddragelse af befolkningen og alle partier.

Demokrati

I Inuit Ataqatigiit er det altid grundlæggende for os at sikre et stærkt demokrati. Inddragelse ser vi som en af vores fornemste opgaver som folkevalgte. Forskellige meninger er det der skaber et dynamisk og stærkt demokrati. Men hvis ikke vi i fællesskab værner om demokratiet kan vi komme til at skabe en stor politikerlede og mindste lysten til at deltage ved valg.

I netop disse år, hvor store beslutninger skal tages er inddragelse altafgørende. Og her er demokratiet det eneste redskab vi har for at sikre en troværdighed i vores arbejde.

Det er mit ønske, at vi taler demokratiet op så vi ikke mister det.

Qujanaq

 

 

 

 

 

Inuit Ataqatigiit sikrer samlet opposition

Gennem valgteknisk samarbejde mellem Inuit Ataqatigiit, Partii Naleraq og Samarbejdspartiet har vi styrket vores deltagelse i inatsisartutudvalgene. For os er det parlamentariske samarbejde det bærende, og det er her vi kan yde vores største indflydelse som opposition.

Múte Bourup Egede

Gruppeformand

 

 

5. oktober Lærernes verdensdag

Lærernes dag

Den 5. Oktober er lærernes internationale kampdag. På dagen fejrer man lærerens internationale dag, hvor man med udgangspunkt i lærernes dagligdag drøfter vilkårene for lærernes dagligdag forskellige steder i verden.

Tillykke til alle lærerne. Tak fordi I tager af jer nogle fundamentale forhold i vores samfund. I underviser vore børn til at kunne begå sig i det samfund de lever i. I skaber gode rammer for at børnene senere kan få en relevant og en god uddannelse, for at de derved kan opnå bedre løn- og levevilkår senere hen.

Lærere – I skal have tak for at I ikke alene underviser vore børn, men skaber samtidigt også gode rammer for vore børns dagligdag samt muliggør at de kan stole mere på sig selv. At I på denne måde er med til at skabe gode rammer for vore børns daligdag.

Vi har som folkevalgte forpligtiget os til at skabe gode rammer for lærernes arbejde samt at I har mulighed for at give børnene god og relevant underisning omkring de forskellige forhold. Derfor vil vi fra IA´s side fortsat arbejde med kontinuerlig udvikling af skole- og uddannelsesområdet.

Vi håber og ønsker, at I fejrer jeres dag og markerer det som værende en vigtig dag. Det synes vi er vigtigt.

Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Ordførertale til 1. behandling af forslag til finanslov 2019.

Ordførertale af Aqqaluaq Biilmann Egede:

Søerne i fjordene er begyndt at ise til. Det vidner at der sker varmeveksling mellem det kolde og varme efterårsluft. Solopgang og solnedgang viser os klart på forskellen på det lyse og mørke stunder. Forskellene som jeg her nævner er alle reelle som vi alle mærker og har behov for at føle. Ligesom vi i det politiske virke har behov for forskelligartet meninger som belyser reelle problemstillinger som vi alle har behov for at fremlyse. Vor diversitet er en styrke som vi som folk skal værne om. Vi skal ikke sværte andre folk, men derimod give plads således de også kan tage del i styringen i det land som vi er bestaltet til, på vegne af vore vælgere, at styre. Meninger tilkendegivet i forordet herom skal ikke ses som udtryk for kritik til de handlinger som vi har været vidne til fra den nu dannet koalition og deres støtteparti, men derimod skal ses som en gestus fra Inuit Ataqatigiit.

Vi byder alle Inatsisartutmedlemmer velkommen og glæder os til at tage del i den nu igangsatte finanslovsforhandling. Vi byder også den nyvalgte Inatsisartutformand i landets vigtigste sæde som folkevalgte og ønske dig tillykke med tillidshvervet. Jeg ønsker at viderebringe vor oprigtige ønske om samarbejde til de nu medunderskrevne samarbejdspartiers mindretals naalakkersuisut og såfremt dannelsen af nyt Naalakkersuisut bliver godkendt af Inatsisartut agter vi at holde på Naalakkersuisut formanden i hans løfte om at arbejde for en samlet befolkning. Inuit Ataqatigiit agter at samarbejde på tværs i de områder vi er enige i samt i de områder vi skal mødes om.

Vi kan alle bekende at processen omkring tilblivelsen af Finanslovsforlaget for 2019 ikke har været det kønneste siden fremlæggelsen fra det forrige Naalakkersuisut. Grundet dertil kan findes i at Naalakkersuisut fremsendte store ændringer til det tidligere fremsendte efter Finansudvalget har afsluttet sin seminar om netop finanslovsforslaget. Det har medført store forstyrrelser i finansudvalgets arbejde og har været direkte medvirkende til at store arbejdspres for udvalget og ikke mindst for de beslutninger som har måttet blive udsat som følge af det. En regering med sådan en ledelsesform er Inuit Ataqatigiit direkte imod og bør rettes snarest muligt.

Det tidligere Naalakkersuisuts finanslovsforslag samt det nuværende Naalakkersuisut koalitionens samt dets støtteparti skal snarest muligt fremkomme med deres forslag til finanslov, det har vi som valgte samt landet behov for. Finansudvalgets mulighed for realbehandling af finanslovsforslaget kan ikke længere ske. Vi mener derfor at vi ikke kan komme udenom udarbejdelse af en særlov som sikrer Inatsisartuts Finanslovsudvalg det fornødne arbejdsro for at kunne udarbejde en omhyggelig betænkning til finanslovsforslaget.

Landets økonomi skal være stabil
Inuit Ataqatigiit skal gøre det klart, at for at sikre en stabil økonomi i landet, medmindre der er helt ekstraordinære omstændigheder der gør sig gældende, skal lovforslagets ikke komme under kravet om balance i finansloven. Kravet forbliver da vi ikke ønsker at komme i krise som man i takt med størrelsen af investeringsgraden bliver større fare for at komme ud i en krise som i sidste ende kan skade landets evne til at opretholde den nuværende aktivitets- og velfærdsniveau for landets befolkning. Hvis en balanceret udvikling af landet ikke blot skal være ord uden indhold har vi behov for midlerne bruges der hvor de har mest mulig gavn. Vi vil også påpege at man de regioner og steder hvor der ikke planlægges udbygning og bygnings af lufthavne og har behov for at tilstrækkelig aktivitetsniveau.

Erhvervsudvikling som udgangspunkt for samarbejde mellem Grønlands Selvstyre og Kommmunerne kan være anstrengende har historien vist os. Der er behov for at reevaluering af erhvervs- g turismeudviklings initiativerne. Inuit Ataqatigiit er ligeledes opmærksomme på, at man i takt med regionale erhvervsudviklingsinitiativer skyder op som i form af partnerskabsaftaler mellem erhvervslivet og kommunerne samt Grønlands Selvstyres mere aktive rolle om koordinering af disse initiativer er det ellers blevet oplagt med reevaluering af netop hele erhvervsudviklingsområdet.

Vi mener at det er værd en tanke, man via Finansloven allokerer midler som skal være med til at sikre større erhvervsaktivitet i de enkelte byer, om disse ikke er bedste tjent ved at blive givet som en del af bloktilskuddet til kommunerne, da kommunerne besidder den fornødne viden om hvor disse midler vil gøre mest gavn. Vi har ikke fra den centrale administrationsbygning den nødvendige videns grundlag til at vurderer hvor og hvordan erhvervsudviklingspuljerne kan gøre mest gavn, hvor enten det er i Nanortalik, Upernavik, Qaanaaq eller i Tasiilaq.
Flyt midlerne til kommunerne, vi skal nok fra Inatsisartut skabe de bedst mulige lovgivningsmæssige rammer for at kommunerne og erhvervslivets tilsammen kan skabe den bedst mulige udvikling for landet. Det mest urentable og unødvendige måde at driver erhvervsudvikling på er det system som vi har i dag. Hvis vi ønsker forandring skal vi først forandre vores måde at gøre tingene på.

Befolkningens egen lufthavne – til hvis fordel?
Når vi snakker om rentabiliteten af lufthavnsudbygningerne skal der udelukkende drøftes med rentabilitet som udgangspunkt. Også når landets egen midler – betalt igennem dets egne skatteydere, skal ikke tilbagebetales. Vores tilgodehavender for investeringer afhænger udelukkende af aktieselskabets anpartshavere, herunder den danske stat samt erhvervslivets målsætninger om overskud og deres gode vilje.

Derfor er det centrale i snakken om rentabilitet, ”i hvis øjne” man beskuer ordet fra. Det er derfor spændende at høre fra Naalakkersuisut definition om ordet rentabilitet, da vi endnu mangler at høre fra dem om deres definition af ordet. Vi har nu allerede fået at vide, at den danske stats – vores rigsfælle – med deres indskud på 700 mio. Kr. får en aktieandel i selskabet på 33.3% vil i det efterfølgende årrække få betydelig overskud som langt overstiger deres investering på 700 mio. Kr.

Vi åbne overfor vor rigsfælles investeringsplaner. Men krav der er indgivet i forbindelse med investeringstilbuddene skal fremlælgges fra Naalakkersuisut. Hvordan ser aktionæroverenkomstkravene? Hvordan fordeles overskudsprovenuet imellem aktionærerne. Hvad får overskuddene til have af indflydelse for overslagsårene.
Som tidlgere sagt har Inuit Ataqatigiit ønsket kompromis omkring lufthavnsplanerne da disse kommer til at have indvirkning på hele sumfundet som helhed. Vi mener at der er behov for fortløbende lufthavnsbyggeri. Da vi skal være opmærksomme på ikke at overophede økonomien midt i processen. Vi er forstående overfor arbejdstagerforbundet SIKs advarsel om netop dette.
Vi har fået at vide at Kalaallit Airport A/S som ejes af landets befolkning, først får provenu af investeringerne efter gælden er betalt fuldt ud, også at landskassen først får nytte af investeringerne hvis Kalaallit Airport A/S får overskud. Vi ønsker derfor at Naalakkersuisut forinden beslutningen om lufthavnspakken bliver truffet forklarer overfor Inatsisartut og ikke mindst overfor befolkningen hvad Naalakkersuisut forstår ved, at forklaringen om at rentabiliteten er til stede.

Klare krav til dansk involvering
Vi vil dog samtidig sige, at vi syntes de toner vi hører fra den danske regering er interessante. Vi har ventet på at høre hvordan arbejdet, som blev bebudet startet umiddelbart efter rigsmødet, ville munde ud.
Som noget nyt kan vi se i medierne, at det nu er på tale, at staten bliver aktionær i Kalaallit Airports A/S. Vi kræver svar fra Formanden for Naalakkersuisut om, hvad det er for en aftale der er ved at blive underskrevet. Og vi har en række klare krav som vi vil stå fast på:

-Grønland skal kun indgå aftale med staten såfremt vilkårene for aftalerne er bedre end hvad vi kan få af aftaler andet steds.
-Såfremt den danske stat skal være med, om det er kapitalindskud eller det er lån, så skal Inatsisartut godkende alle vilkårene.
-Såfremt den danske stat skal være aktionær i Kalaallit Airports A/S, så skal Selvstyret være hovedaktionær, og eventuelle andre aktieindehavere, inklusive staten, skal ikke have vetoret. Vi vil ikke se de samme fejl begået som med Airgreenland, hvor staten sammen med SAS har vetoret og tilsammen aktiemajoritet, hvilket har begrænset Selvstyrets bevægelsesmuligheder voldsomt.

Inatsisartut tager beslutningerne
Endelig er det vores krav, at en aftale med staten på ingen måder må sætte Inatsisartut under pres i forhold til lufthavnspakkens eller anlægslovens endelige form. Inatsisartut er stadig midt i sin udvalgsbehandling af anlægsloven, og Inatsisartut skal have ro til at færdiggøre sin betænkning på Inatsisartuts egne præmisser.

En folk med mest mulig ligeligt livsvilkår
Det samarbejdende Naalakkersuisut koalition med deres støttepartis samarbejdsaftales manglende underbygning af reelle handlingsorienteret målsætninger bevidner en manglende ønske om at adressere behovet for mere ligeligt livsvilkår for landets befolkning. Inuit Ataqatigiit har tidligere tilkendegivet deres enighed i oprettelsen af en beskæftigelsesfradrag. Med vores nuværende skattesystem indretningens manglende håndsrækning til landets mindst bemidlet og mest hårdarbejdende lavtlønsmedarbejdere ser vi som en klart tegn på at vi ikke kan være tjent med forsæt at have sådan et skattesystem. Med de fremtidige reformer for øje, håber vi og ønsker, at Naalakkersuisoq for Finans- og skatteområdet kommer os i møde med entusiasme.
Vi skal nemlig være dygtige forhandlingsparter, såfremt den nuværende mindretals Naalakkersuisut er åbne for reelle forhandlinger. Vi er fra Inuit Ataqatigiit åbne for forhandlinger, da landets mindst- mellem indkomstgrupper – de hårdt arbejdende medarbejdere, fortjener mindre omkostningspres i de større stigende prisniveau vi oplever i dag.
For at mindske uligheden er vi åbne for formindskelse af de store administrationsomkostninger Grønlands Selvstyre har, for at lukke den udgiftspres der kommer som følge af finansieringsbehovet for tilpasninger af overenskomsterne for de mindste- og mellemløn indkomstgrupperne. Vi ønsker jo en smidigere administration. OG vi ønsker for de mindst- og mellemløn indkomstgrupperne en mere tilpasset lønniveau. Med en handling kan vi rette på to af vores fælles målsætninger på tværs af partierne, og Inuit Ataqatigiit har nu hermed fremsat vores forslag til hvordan disse kan løses bedst.

Sikring af vor børns tarv, også igennem regeringsarbejdet
Det mest grundlæggende udslagsgiver for vores mulighed, for hvor bredt forhandlingerne kan ske , er koalitions- og støttepartiets samarbejdsaftaler. Inuit Ataqatigiit kan efter nøje gennemgang af aftalegrundlagene se, at venstrefløjspartierne er blevet opslugt af højrefløjspartierne. Det giver grund til bekymret mine. Dertil byder jeg uddybende spørgsmål velkomment.
Vi har fulgt MIOs arbejde om de marginaliseret og misrøgte børn nøje. Vi har set at behovet er større end tidligere regnet, og såfremt vi ikke igangsætte forskelligartet initiativer om tidlig indsats bliver arbejdet langt større end det er i dag. Mange børn og familiers uacceptable livsbetingelser skal rettes op, ved ikke alene via tilførsel af videns-grundlag og hjælp, men også tilførsel af langt større midler til socialområdet end der gives i dag, Inuit Ataqatigiit vil fortsætte deres arbejde for at sikre dette. Inuit Ataqatigiit ønsker, at man i samarbejde med MIO realiserer initiativer der skal til sikre større børnevelfærd.

Vi er enige med den nye Naalakkersuisut koalition. Vi ønsker at man fra Naalakkersuisut side sikrer at arbejds- og lønvilkår for landets medarbejdere i dagspleje- og døgninstitutionsområdet rettes samt udarbejdelse af en fremadrettet ledelsesudviklingsplan udarbejdes og implementeres snarest muligt. Inuit Ataqatigiit vil unægtelig tage del i arbejdet omkring sikring af midlerne til disse.

Vigtighed af Killiliisas og Tilioqs virke i samfundet skal bestyrkes igennem forøget fnansiering, det er et klart krav fra Inuit Ataqatigiit.
Inuit Ataqatigiit bibeholder sin engagement i at sikre Kangaatsiaq nu efterhånden mangeårige utilstedelige skolebygning for skolebørn og lærerne, som man via flerparti grundlagt ellers fik tilført midler til bygning af en ny skole, den engagement agter vi at følge til dørs og ønsker sikring af midler til bygningen af en skole. Vi håber selvfølgelig de andre partiers tidligere tilkendegivelse stadig gælder den dag i dag. Hvis der skal findes midler er Inatsisartut nuværende efterårssamling det eneste mulighed vi har i dag, da målet kun kan nås ved en finanslovsgodkendt finansiering.

Uddannelse – kollegier
Uddannelsesområdet har behov for helt nye udviklingsinitiativer. Vi har behov for mere og bedre udnyttelse af de naturgivne ressourcer som vi har. Inuit Ataqatigiit er glade for at andre partier samt den nye koalition har fået målsætninger som ligger lige op af vor egne. Det er som bekendt en Inuit Ataqatigiit fremsat forslag om oprettelse af en skole med målsætning om at sikre bedre udnyttelse af vor naturgivne ressourcer, herunder videns- og forsknings baseret tilgang til uddannelse.
Da vi forslog uddannelsens grundlæggelse, foreslog vi Ilulissat som det naturlige udgangspunkt, da fiskere, studentergrundlaget, industrien aktive tilstedeværelse og fiskeeksportørernes og de handlendes aktiviteter giver bedst muligt grundlag i Ilulissat. Og da turismens høje aktivitet i Ilulissat giver en naturlig kundegrundlag til udvikling af produkter af international og højest kvalitet.
Det stadig større tilgang af nye studerende i landets uddannelsesinstitutioner presser den ellers allerede høje kollegiebebyggelsesaktivitet der eksisterer i uddannelsesstederne. Det stadig større behov af kollegier betvinger os som landets valgte, at slutte os sammen om fælles målsætninger som sikrer bedst mulige rammebetingelser for fremtidssikret bebyggelse af kollegier med dertil sikret finansiering af disse igennem finanslovsforhandlingerne.

Udvikling herunder også bedre forhold for de ældre
Igennem adskillige år har vi her i Inatsisartut i enighed, ønsket forbedrede vilkår for de ældre her i landet. Derfor skal vi endnu engang fra Inuit Ataqatigiits side appellere til andre partier om, at der skal iværksættes omfattende anlægsinvesteringer på alderdomshjem forskellige steder på kysten. Behovet er stort, hvorfor der bør tages de nødvendige skridt, så vi bør også kunne blive politisk enige omkring sådanne skridt.

Såfremt det skal lykkes os at standse fraflytningen af ældre borgere her fra landet, bør vi sammen udarbejde en 10 årig udviklingsplan eller noget der rækker længere. En sådan udviklingsplan skal indebære bedre vilkår for de ældre. Vi bør have en klar politisk målsætning for området og implementere de skridt vi ønsker at tage i den retning. Der bør udarbejdes rapporter samt dokumentationer for området, og det skal ske udfra viden og oplysninger som kommunerne allerede sider inde med. Men som sagt, vi mangler klare politiske rammer for målsætningerne indenfor for området. Derfor skal vi fra Inuit Ataqatigiits side foreslå, at partierne arbejder sammen for at udarbejde af en udviklingsplan for ældreområdet.

Der er relativt mange på førtidspension her i landet, og vi er enige med den nye koalition om, at der fortsat skal tages skridt til at forbedre folks levevilkår samt skabelsen af nye vaner, og at der til sådanne initiativer tilføres ekstra midler. Vi vil fra Inuit Ataqatigiits side samarbejde og skal henvise til, at vi tidligere har iværksat lignende initiativer på idrætsområdet, Inuuneritta området og at vi hermed vil bakke op omkring de initiativer som den nye koalition agter at iværksætte. Der er ikke noget til hinder for, at vi kan finde samarbejdsgrundlag indenfor sådanne initiativer.
Vi ønsker iværksættelse af nye reformer i forhold til folks vilkår

Vi ønsker, at der sættes politisk fokus omkring serviceringen af de ledige her i landet indenfor det sociale område. Der skal ikke iværksættes strengere regler for området, men vi bør dog ikke stiltiende acceptere, at mange lønmodtagere ender som langtidsledige og reelt tilvænnes til at leve som sådan. Dette er ikke ønskeligt set i forhold til antallet af en arbejdskraftreserve vi har. Ledigheden bør være et stadie, hvorfra man ønsker at komme i beskæftigelse. Ledige må optrænes til at kunne finde relevant arbejde, hvorfor dette også må kobles sammen med et krav i den retning. Endnu flere lønmodtagere må være med til at opretholde grundlaget for samfundsudviklingen, og da vi ved, at mange af de ledige mangler de konkrete kompetancer, må vi tage skridt til at opbygge forbedrede muligheder gennem iværksættelse af forskellige opkvalificeringstiltag.

Der er nok at tage fat på, hvorfor Naalakkersuisut koalitionen samt oppositionen sammen bør gå sammen om en nedsættelse af udvalg der kan se på de skridt vi ønsker at tage i den retning. Et sådant skridt vil have Inuit Ataqatigiits bevågenhed. Vi har hørt og konstateret, at koalitionen ønsker at skabe endnu flere arbejdspladser her i landet. Såfremt vi skal skaffe endnu flere hænder der kan og vil arbejde, og derved vil være med til at løfte grundlaget for samfundet, ønsker vi at se konkrete skridt til at tage de nødvendige skridt og ønsker at partierne samarbejder omkring realiseringen af sådanne tiltag.

Sundhedsvæsenet samt administrationen
Der er behov for nøje at analysere behovet for indførelse af flere midler indenfor sundhedsområdet, som har stået på i adskillige år. Vi bør ikke alene fokusere på kravet om flere midler til området, men bør samtidigt også se på, hvordan vi kan forbedre folks oplevelser, når de tager kontakt til sundhedsvæsenet forskellige steder på kysten. Hvordan kan vi forbedre servicen overfor borgerne, for ønsket om forbedringer er reelt nok.

Man har sparet på mange lægestillinger forskellige steder på kysten, og der er taget politisk skridt til centralisering på sundhedsområdet, hvorved mange borgere kun kan blive behandlet i Nuuk og skal derfor transporteres dertil. Besparelserne indenfor sundhedsområdet har således haft det resultat, at mange flere borgere må transporteres til behandling i Nuuk eller i Danmark. Det betyder også, at når en borger henvender sig til sundhedsvæsenet, tager det længere tid inden pågældende bliver behandlet kureret og at dette forhold i flere tilfælde kan medføre menneskeliv, hvilket vi også hører mere og mere om.

Sagt på en anden måde, vil vi fra Inuit Ataqatigiits side medvirke til, at der skabes ændrede vilkår for sundhedsvæsenets servicering af borgerne her i landet og at de økonomiske midler kanaliseres anderledes end hidtil. Selvfølgelig skal vi samarbejde med sundhedsvæsenet i den retning. Derfor vil vi fra Inuit Ataqatigiits side tilsikre, at der skabes bedre økonomiske rammer for lægebetjeningen generelt forskellige steder på kysten.

Kultur – innovation – udvikling
Inuit Ataqatigiit inviterer til samarbejde på tværs af partierne for at sikre tilbageførsel af midler tilført Nunatta Isiginnaartitsisarfia på 3 mio. Kr. da vi mener disse midler har sikret en national aktivitet til glæde for mange kulturarbejdere og foreninger. Vi ønsker at disse tilbageføres Nunatta Isiginnaartitsisarfia da midler er hårdt brug for i aktiviteter udenfor instituttet.
De kulturudviklingsinitiativer som er blevet igangsat igennem årene har resulteret i stadig stigende uddannede indenfor kultur, teater og filmindustrien. I takt med aktiviteternes udvikling har filmens aktører i Grønland sikre i stadig større grad eksponeret Grønland til flere lande igennem kort, – dokumentar og fuldlængde film. Den stadig stigende international anerkendelse af Grønlands filmindustris formåen bør vises frem i langt bedre grad end det sker i dag.

Det er nemlig velkendt at jo større eksponering af mindre filmiske værker kan sikres større investorer til store filmiske værker hermed og midler til brug i Grønland. Der er stadig behov for mere midler til filmindustriens vuggen i Grønland, lad os vise dem tilliden de har motivationen til en fortsæt udvikling, dørene for dem og os er åbne for muligheder. Og efter vores viden er udenlandske investorer interesserede og ønsker at tage del i udviklingen.

Der er behov for musikalske produktioners også kan slå sig fri fra CD’en og starte salg igennem internettet. Vores spareiver vil vise sig at blive vores tunge udgiftspost senere hvis vi ikke følger med udviklingen. Lad os som valgte her i salen bidrage til en større udvikling igennem mindre investeringer. Mange motiverede musikere venter, lad os hjælpe give dem en chance.
Produktion af CD’er bliver stadig mindre rentabelt da de internetbaseret muligheder udgør større potentiale for udvikling. For at undgå at stå udenfor udviklingen, venter mange af vore CD musikproducenter på brobygningsinitiativer. Her ønsker de en midlertidig forøgelse af støttemidler til CD produktioner. For netop at undgå musikudvgivelser og musikere som udgivelse af deres musik går helt i stå.

Uden at komme yderligere ind i detaljer er Inuit Ataqatigiit enige med koalitionspartiernes og dens støttepartis erklæring om støtte til udvikling af sporten igennem finansloven. Vi glæder os til at finanslovsforhandlingerne omkring det.

Afslutningsvis skal vi fra Inuit Ataqatigiit sige, at Naalakkersuisuts meget rodet tilgang til finanslovsforarbejdet er vi på ingen måder vil acceptere. Naalakkersuisuts gentagne respektløse adfærd overfor Finans- og skatteudvalget har gjort skade på udvalgets arbejdsgrundlag. Det kan ikke accepteres.

Der er behov for forøgelse og udvikling af en omhyggelig og tillidsvækkende Naalakkersuisut, det er alt for let blot at give svar på påtale uden at rette op på de reelle og ofte konstruktive kritik der rejses om netop Naalakkersuisuts arbejdsproces. For at undgå at svare på lige så sværtende måde, opfordrer Inuit Ataqatigiit Naalakkersuisut at arbejde mere professionelt.
Må landets ledende regeringspartier lade landets befolkning mærke igennem syn og hørelse at man sagtens kan være uenige med respekt som udgangspunkt. Vi er et folk. Vi ønsker at stå sammen. Og for at nå vor bjerges højeste tinder kan vi ikke modarbejde hinanden. Fo at bruge vores fælles styrke skal vi samarbejde også midt i enighedens og uenighedens øje. Dem der tror de højnes bedst ved bekostning af andre, må deres sunde fornuft sejre. Politiske sejre er ikke sejre for den enkelte parti. Politiske sejre er dem hvor partier for og imod har mødtes i midten, hvor slutresultatet altid forbliver en stærkere folk.

Hermed har jeg fremlagt Inuit Ataqatigiits oplæg til finanslovsdrøftelser.
Tak

Et nyt Inatsisartutår er i gang – vi er klar

Så blev denne valgperiodes første inatsisartutår skudt i gang. Vi er fra Inuit Ataqatigiit fulde af gode forhåbninger og klar til at kæmpe for befolkningen gennem indflydelse og resultater.

Gode muligheder for forlig
Vi ser positivt på de muligheder for forlig på de store områder der er lagt for dagen. Vi har hørt koalitions- og støttepartiets håndsrækning til Inuit Ataqatigiit om samarbejde om fiskeriloven, lufthavne og velfærden.

Vi er glade for, at vores krav om inddragelse nu realiseres gennem et kommissionsarbejde. Vores krav er, at fiskeriets organisationer bliver medlemmer af kommisionen. Lad os mødes om en løsning som inddrager og skaber et nationalt kompromis. Det var netop et af de krav vi stillede i forhandlingerne med Siumut, og i øvrigt også ved mødet med Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Erik Jensen.

Udvalgsarbejdet er det bærende
Koalitionens udmeldinger om lufthavne ser vi frem til at høre mere om. Vi hører, at flertallet ønsker at undersøge konsekvenserne af en bibeholdelse af Kangerlussuaq, som er del af vores lufthavnsudspil. Vi kræver et samlet billede på de økonomiske konsekvenser og en klar udmelding om Kangerlussuaqs og Narsarsuaqs fremtid.

Vi håber, at flertallet med de mange underskrifter på deres lufthavnsaftale ikke vil sætte udvalgsarbejdet, som har været igang over hele sommeren, ud af spil.

Stærkt fokus på det sociale
Fra Inuit Ataqatigiit vil vi dog samtidig sige højt og gentagende, at fokus på de to store emner, lufthavne og fiskeri, ikke må tage kræfter og ressourcer fra socialområdet, sundhed og uddannelse.

Vi har et samlet og stort ansvar for at handle på de store sociale udfordringer mange i befolkningen står med. At lytte til kritikken af vores sundhedsvæsen. At sikre, at alle kommer godt igennem og videre i uddannelse.

Bredt samarbejde
Vi har et fælles ansvar for ærligt og realistisk at gennemgå de midler der er planlagt afsat til lufthavne, og sikre, at den mest fornuftige løsning findes, så der også er råd til de andre områder.

Vi ser frem til et godt samarbejde, på kryds og på tværs af partier, koalition, støtteparti og opposition. Det er spændende tider, og vi vil alle vores land det bedste.

Lad os sammen værne om det parlamentariske arbejde.

Múte Bourup Egede, gruppeformand

Frem i lyset

Inuit Ataqatigiit accepterer ikke misbrug af landskassens midler. Formanden for Naalakkersuisut må forklare for offentligheden, hvem og hvad forlydenderne om misbrug af et ministerbenzinkort handler om.

Vi er fra Inuit Ataqatigiit fulde af forståelse for den store debat der er skabt i samfundet på baggrund af spørgsmålene stillet af et Inatsisartutmedlem om muligt misbrug af ministeransvar.

Som sagen står i medierne nu er alle nuværende og tidligere Naalakkersuisut under mistanke. Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at Formanden for Naalakkersuisut forklarer offentligheden hvem og hvad det handler om.

Vores land har været igennem en række bilagssager. Samfundet og befolkningen er ikke tjent med, at der fortsat dukker sager op af den karakter.

Inatsisartut medlem, Mikivsuk Thomassen

Prioriter beredskabsaftalen lige så vigtig som alt andet vigtigt arbejde

Prioriter beredskabsaftalen lige vigtigt som andet vigtigt arbejde

Hvis man ser samlet på erhvervs udøvelse, folks levemåde samt bosættelsesmønstret her i landet, er den bedst mulig indrettede redningsberedskab det alt afgørende.

SAR-beredskabet, som er statens ansvarsområde, må Naalakkersuisut have en seriøs og klar holdning til.

Staten har selv sikret bedst mulige materiel til danskerne. Det viser sig nu, at man har til hensigt at benytte sig af andenhelikoptertype som mindst mulig egner sig til vort land.

Enhver er klar over, at man her i vores vidtstrakte land, med meget forskelligartede og vanskelige trafikale vilkår forudsætter at der stilles materiel til rådighed som svarer til de vanskelige vilkår som opgaven stiller. Den danske stat har allerede udfaset den helikoptertype som man agter at benytte her i vort land, så hvorfor vil de så stille denne type helikopter man selv ikke længere ønsker at benytte?

Vort land er ikke en affaldsplads

Vi skal ikke blot underlægge os staten, uden at kunne stille krav og modsige staten samt at vi ikke kan sætte spørgsmålstegn ved statens intentioner.  Derfor opfordrer jeg det nuværende Naalakkersuisut og de kommende Naalakkersuisut, om ikke at underskrive SAR-aftalen, men at de stiller krav om, at der benyttes en mere egnet helikoptertype.

Hvis vi skal sikre os en SAR-beredskab af højere kvalitet og med bedst egnet materiel til vort barske natur, må vi være mere fornuftige inden indgåelse af aftalen.

Man kan ikke vende det blinde øje til, at staten kun ønsker samarbejde i områder som økonomisk kun bedst kan svare sig. Staten som gentagne gange opfordrer til styrkelse af Rigsfællesskabet må også være parat til at skulle øge sin engagement.

Vi er parate til at samarbejde for at sikre disse forhold. Gid Naalakkersuisut gennem et godt stykke arbejde opnår et godt SAR-beredskab til landets befolkning. Vi må i enighed sikre dette arbejde.

Medlem af Inatsisartut

Aqqaluaq B. Egede

Inuit Ataqatigiit

Udsigt til den mest ustabile løsning

Udsigt til den mest ustabile løsning 

Demokraterne meldte ud i august måned, at Kim Kielsen skulle tage ansvar, eller gå af.

Nu vil Demokraterne støtte en Siumut ledet mindretalsregering.

Det ville være meget mere passende at Demokraterne selv tog regeringsansvar.

At undlade at tage medansvar og blot støtte en mindretalsregering er at tage mindst muligt ansvar.

At have en mindretalsregering er den mest ustabile situation for borgerne, samfundet og Inatsisartut. Naalakkersuisut og borgerne vil fra sag til sag være utrygge, da man altid vil kunne finde et flertal uden om det siddende Naalakkersuisut.

Vi har at gøre med sager som har flerårige implikationer for vort lands fremtid. Det kan ikke længere lade sig gøre, da Demokraterne nu har gyldiggjort en dag til dag og højst ustabil regeringsform.

Det er nu sværere at planlægge og have konsensus baseret arbejde i Inatsisartut, da denne styreform afhænger af dag til dag forhandlinger alt efter skiftende politisk stemning.

Inuit Ataqatigiit skal gør det klart, at vi ingen måde accepterer taburetklæberi på beskostning af landets ve og vel. Hvad mon der ligger bag Demokraternes udtalelse om, at man ikke har tillid til Siumut og på samme tid opfordre selv samme parti om at bibeholde magten.

For at rette op på det noget rodet situation samfundet nu er blevet kastet ud i, kræver det løsninger som sikrer stabilitet og handlingskraftig ledelse.

Múte B. Egede
Inatsisartut gruppeformand
Inuit Ataqatigiit

Samfundet betaler for manglen på rettidig omhu

Der var valg til Inatsisartut i april måned. Det er mindre end et halvt år siden. Naalakkersuisut har mistet sit flertal og Kim Kielsen har haft mere end et par uger til at forhandle et nyt flertal på plads. I morgen starter det nye Inatsisartut år – medlemmerne skal samles til den traditionsrige samlingsstart.

Situationen er dog helt ved siden af. Partigangene emmer af desperation og uro. Senest er Finansudvalgets møder som skulle starte kl. 13 i dag udsat på ubestemt tid, på anmodning fra udvalgets formand. Herunder er også samråd som udvalget har indkaldt både Formanden for Naalakkersuisut og Naalakkersiusoq for Finanser til.

Fra Inuit Ataqatigiit har vi meddelt klart, at vi ikke accepterer, at Inatsisartuts arbejde sættes på stand by. Vi skal stadig være færdige med en finanslov inden 15. november, ifølge loven. Vi skal stadig arbejde videre med lufthavnsloven og aflevere betænkning. Regningen for udsættelsen af disse ting sendes nu til befolkningen.

At udsætte Inatsisartuts arbejde er fuldstændig uansvarligt og respektløs handling for parlamentarisme særligt i lyset af, at Formanden for Naalakkersuisut har haft rigeligt med tid til at finde sig nye samarbejdspartnere. Alle ved, at det er på partikontorene forhandlingerne foregår. Ikke i fjeldet eller mutters alene i Ilulissat.

Múte Bourup Egede, gruppeformand