Genopslag – Vær med til at have indflydelse i et stærkt parti

Genoplag – Vi søger medarbejdere – vær med til at have indflydelse i et stærkt parti

Har du lyst til at gøre din indflydelse gældende og være en del af et levende politisk miljø? – Inuit Ataqatigiit søger alsidig rådgivere

Det ene stilling

De vigtigste opgaver for rådgiveren vil være at yde bistand over for vore medlemmer af Inatsisartut og til anden partirelateret rådgivning. Endvidere skal rådgiveren drage omsorg for inatsisartut-medlemmernes udadvendte virksomhed – specielt m.h.t. bistand til kommunikation og mediehåndtering.

Juridiske og økonomisk relaterede problemstillinger udgør en stor del af inatsisartut-medlemmernes daglige lovgivningsarbejde, hvorfor vi ser det som en fordel at ansøgere besidder erfaring med juridiske og økonomiske spørgsmål.

Det andet stilling

Rådgiverens kerneopgave er at skabe et tæt koordinerende bro imellem organisationen, lokalafdelinger i hele landet og folkevalgte i kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser med udvikling af aktive lokale politiske debatter, herunder formidling og spredning af partiets politik og målsætninger.

I hektiske situationer, herunder ved forberedelse af lovforslag til inatsisartut samlinger, skal det forventes, at rådgiveren indgår i rådgiverteamets fordeling af opgaver.

Krav til uddannelsesmæssig baggrund

Det stilles ikke efter en specifik uddannelsesmæssig baggrund. Dog vil det være en fordel med indsigt i samfundsøkonomiske forhold, erfaring med research, kendskab til politisk arbejde og indsigt i partiet.

Krav til dine personlige egenskaber

Alsidig person, god til skriftlig grønlandsk, kan hurtigt lave research efter aktuelt politisk emne og kan underbygge partiets beslutningsgrundlag. Vi forventer du er positiv og har tålmodighed til at arbejde i et forum hvor der i perioder er hektisk politisk aktivitet. Derudover:

  • Idérigdom
  • Kan arbejde selvstændigt samtidig med at du er i besiddelse af gode samarbejdsevner
  • Være i stand til at formidle og koordinere opgaverne i et levende arbejdsmiljø, hvor det hele kan udvikle sig hurtigt, ligesom du skal kunne holde hovedet klart i pressede situationer
  • Have interesse i og være i stand til at kunne vurdere de løbende opgaver i forbindelse med de hastige ændringer i det grønlandske samfund
  • Være i stand til at foretage løbende sonderinger og vurderinger samt kunne bidrage til at belyse eventuelle konsekvenser af fremsatte forslag til Inatsisartuts behandling.

Inuit Ataqatigiit som arbejdsplads

Inuit Ataqatigiit sidder i øjeblikket på 8 af inatsisartut mandater og har derudover 48 medlemmer af kommunalbestyrelserne og bygdebestyrelserne.

Vi har lokalafdelinger i hele kysten, som vi har god kontakt med.

På hovedkontoret kommer du til at arbejde tæt sammen med partiets politiske ledelse, sekretariatschef, 2 andre rådgivere samt 8 inatsisartut-medlemmer.

Ansættelse

Ansættelsen varetages af Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Det daglige arbejde udføres efter kravene i stillings- og funktionsbeskrivelse. Din nærmeste leder vil være sekretariatschefen.

Kvalifikationer omkring din uddannelse og din erfaring på arbejdsmarkedet vil være afgørende for ansættelsesforhold.

Bolig/ Bohaveflytning

I forbindelse med ansættelse, vil der ikke ydes bolig og dermed bohaveflytning.

Yderligere oplysninger vedr. stillingen kan indhentes hos sekretariatschef, Flavia Lyberth, tlf. +299 32 37 02, mobil: +299 55 57 26 eller via e-mail: flly@ina.gl

Ansøgning vedlagt eksamenspapirer, referencer samt CV fremsendes til:

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat
Postboks 321
3900 Nuuk

e-mail: ia@ia.gl

Ansøgning, mærket med ”Rådgiver 1” eller ”Rådgiver 2”skal være vores sekretariat i hænde senest mandag den 4. marts 2019.

Nytårsudtalelse 2019

Inuit Ataqatigiit ønsker at takke for den forgangne år og ønsker vores medborgere et lykkeligt og resultatgivende nytår.

Det er sikkert at vi som samfund og individuelt vil møde forskellige forhindringer i løbet af 2019. Vi bor i et vidtstrakt med en forholdsvis lille befolkning. Derfor kan vi ikke komme uden om, at skulle samarbejde. De kommende udfordringer må vi i fællesskab samarbejde om at løfte.

Inuit Ataqatigiit ser frem til at skulle samarbejde med alle om, at man i det nye år og i de kommende år kan lægge grund til, at tage de bedst mulige skridt til fremskridt. Lad os benytte vores mangfoldighed til at skabe mere optimisme for fremtiden. Lad os sammen bruge vores ressourcer til at løfte i flok for, at vende udviklingen i samfundet, så den bliver til gavn for alle.

Vi skal arbejde hver eneste dag, indtil vi opnår bedre levevilkår og befolkningstilvækst i vores land. For at sikre bedre levevilkår i dag, i morgen samt i fremtiden.

Dette opnår vi gennem samarbejde og gennem at vi står sammen. Vi skal udvikle demokratiet, således at befolkningen føler medejerskab af de politiske initiativer samt, at vi inddrager alle berørte parter.

Denne opgave er ikke kun for de folkevalgte. Vi skal alle løfte i flok i arbejdet for, at opnå vores mål og hvis vi skal løfte i flok, så skal vi involvere befolkningen bedre i vores politiske initiativer end hidtil.

Erhvervslivet skal fremmes
Fremme af erhvervslivet skal danne grundlag for vores lands udvikling, det er der nye og vedvarende arbejdspladser for samfundet bliver skabt. Vi skal styrke økonomien og opnå vækst til velfærd og dermed skabe stærkere erhvervsliv. Et stærkere samfund.

Vi skal have mod, også til at træffe nødvendige beslutninger. Hvis vi skal have indflydelse på vores egen udvikling og ikke overlade styringen til folk udefra, er det os der skal handle og realisere.

De seneste års økonomiske vækst skyldes både erhvervslivets indsats samt reje- og fiskepriser i det internationale marked og vi skal ligeledes glæde os over nedgang af de ledige. Vi skal lægge grundlag for god økonomisk politik under disse gode tider. Et godt sted at starte er, at gøre noget ved, at det offentlige af de private anses som dem der stiller forhindringer for dem. Vi skal give samfundet og erhvervslivet muligheder, ikke forhindringer. Her skal vi sammen med kommunerne, som arbejder tæt på borgerne, ligge grund til koordineret indsats. Vi skal styrke det kommunale samarbejde, hvor vi skal lære af de succeshistorier som kommunerne har, således at disse spredes så de bliver til gavn for hele landet. Det er vigtigt at man samarbejder med de kommuner der foretager administrative optimeringer og fornyelser, som udvikler borgernært service. Det er ligeledes vigtigt for både kommunerne og samfundet, at man også foretager erhvervsudvikling i mindre byer og bygder, der hvor potentialet er.

Vi har ligeledes fået en ny forhindring for erhvervsudvikling; nemlig mangel på arbejdskraft. Vi må finde løsning på vores mangel på arbejdskraft for, at kunne sikre, at dem der har brug for støtte og hjælp også får den hjælp, som de skal have. Vi skal give mulighed for, at de arbejdssøgende kan få beskæftigelse på fuld- eller deltid. Og give dem den hjælp de har behov for, for at komme på arbejdsmarkedet. Derudover er det nødvendigt at finde løsninger for, at kunne hente arbejdskraft udefra når behovet er der. Men der skal vi ikke glemme, at det er nødvendigt at vi indgår drøftelser om, hvad arbejdsmarkedsparterne kan gøre for at motivere den lokale arbejdskraft, for vigtige og store opgaver vil blive taget fat på fra 2019, som endnu mere vil kræve, at man importerer arbejdskraft udefra, selv om man sætter den lokale arbejdskraft igang på disse opgaver. Lad os åbent tale om dette spørgsmål og sammen finde den optimale løsning til gavn for vores samfund.

Selv om der er god gang i økonomien, kan vi se at der ikke er sket særlig stor økonomisk fremgang hos mange af vore medborgere her i landet, det være sig lavlønsgruppen, mellemindkomstgruppen og hos arbejderne. Disse skal vi gøre en indsats for at forbedre deres dagligdag og Inuit Ataqatigiit ønsker, at være med til, at løfte deres kår. En forbedring af arbejderklassens levevilkår skaber ikke blot bedre levevilkår her i landet, men vil være en vækstmotor for yderligere økonomisk fremgang i landet.

Det er gået godt for fiskeriet i de forgangne år og de er med til at skabe og opretholde velfærden for os alle. Uanset hvor meget udvikling vi skaber for andre erhverv her i landet, så vil udnyttelse af de levende ressourcer udgøre det vigtigste fundament for det grønlandske samfund og derfor skal vi forsvare området.

Inuit Ataqatigiit anser en inddragelse af fiskeres og fangeres brugerviden og deres indrapportering omfanget af ressourcer samt hvor de er, som et mål der skal nås idet nye år. Bedre sammenkobling af fiskeres og fangeres viden samt biologernes viden vil styrke os alle samt fremtidssikre bæredygtig brug. Dette kunne vi som eksempel se i Kommune Qeqertaliks bygd Attu i den forgangne år. Registrering af brugernes viden har været så stor en succes, at den fik tildelt Nordisk Råds miljøpris. Vi har viden om vore ressourcer og vi ved teknikerne – så lad os benytte disse og udvikle dem.

Hvad angår fiskeriet generelt, så har vi tiltro til det videre arbejde med fiskeriloven. Inuit Ataqatigiit er parate til at samarbejde om den fiskerilov der har været undervejs gennem lang tid og vi er klar til at involvere både brugerne og de implicerede parter. Vi vil samarbejde for at samfundets ressourcer kommer flest mulige til gavn samt sikre en fremtidsløsning for området og dermed samfundsøkonomien.

Socialområdet
Hvis vi skal styrke erhvervslivet, må vi sikre os, at denne giver os bedre levevilkår, for vi har en pligt til at sørge godt for dem der har behov for omsorg. For en god socialomsorg baner også vej for fremgang for erhvervslivet.

Der er mange bestemmelser i børnerettighederne, som er centrale for en god start i livet, som vores land ikke opfylder. Samfundet må stå sammen, for det er ikke nok med at vi har vilje til at give vores børn den bedst mulige liv og håb. For vi må handle.

Hvad angår børn og for den sags skyld andre sager, må vi ændre vores holdning. Gennem tidlige indsatser må vi gøre en helhedsorienteret indsats. En indsats som kræver koordination og tværfagligt arbejde. For hvis ikke vi gør det, så kommer vi kun med halve indsatser. Hvis vi eksempelvis taler om børn, så må vi også inddrage deres forældre og deres omgivne rammer. For gennem styrkelse af forældre, der har behov for støtte, baner vi også en vej for en styrket indsats hos børn med behov. Det er ligeledes vigtigt, at vi handler uden at afvente organisationer, departementer og politiske grupper gør en indsats. Jeg inviterer jer til, at skabe en fælles indsats for en lysere fremtid.

Vi har som samfund brug for at have åndelig styrke
Vi kan ikke nøjes med fremgang og økonomisk vækst. Det er vigtigt at vi til stadighed styrker vores kultur. For der kan vi finde vores fælles udgangspunkt på tværs af vores forskelligheder. Vi skal under vores fremgang ikke glemme mennesket og dets sjæl, for det er der det stærke menneske har sin oprindelse.

Vores udøvende kunstnere og idrætsfolk har meget at give til vores land og udlandet. Lad os bruge deres evner bedre. Men hvis vi skal udnytte deres evner, må vi give dem bedre vilkår. Vi var med til at give et markant løft på bevillingerne til idrætsområdet i 2019. Inuit Ataqatigiit inviterer til samarbejde for, at give en lignende mulighed for vores skabende kunstnere i det nye år.
For det er vigtigt at vi til stadighed udvider vores sjælelige og kreative muligheder for, at kunne skabe grundlag for vores horisont både internt i samfundet samt ude i verden.

Vi taler altid om at udvikle og styrke uddannelserne. Men der skal vi flytte fokus væk fra forhindringerne og øge fokus for hvad der skal styrkes. For uddannelse er et af de vigtigste redskaber for at komme uligheden til livs. Vi skal øge indsatsen for uddannelserne, men udover dette kan vi ikke komme udenom at skulle gøre en indsats på forskoleområdet, ja vi skal sågar starte indsatserne fra barnet bliver til. For det er der vi skal vise at have en helhedsorienteret tilgang til vores udfordringer. Lad os fra det nye år komme væk fra snæver kassetænkning. Lad os komme væk fra vores nationale akilleshæl, nemlig at det altid er de andres ansvar. Lad os gøre en helhedsfokuseret indsats for borgerne og ikke nøjes med halvhjertede løsninger.

Vi skal ikke blot styrke vores åndelighed, men vi skal gøre en indsats for, at tage ansvar for vores egen sundhed. Øget folkesundhed kan alene ikke sikres gennem f.eks. idræt. Forebyggelse er her principiel og vedvarende fokus på dette er vigtig, uanset om det er en indsats der skal forhindre sygdomme, om det er en indsats for at komme ud af narkotikamisbrug eller om det handler om at bekæmpe omsorgssvigt af børn. Det skal vi erkende og forbedre de vilkår vi byder vores sygdomsramte medborgere. For det er at respektere borgere, for det er, at vise forståelse for deres vilkår. Øget sundhed og det med at sætte patienten i centrum hos sundhedsvæsenet skal altid være det vigtigste.

Vi skal til stadighed øge antallet af borgere der til enhver tid tager ansvar for egne forhold. Det er alles pligt, så lad os opfylde vores pligter; for påtagelse af ansvar viser selvrespekt – respekt for os alle.

Inuit Ataqatigiit gennem 40 år
I 2018 markerede Inuit Ataqatigiit deres 40-års jubilæum samtidig med at der var formandsskifte. Vi har et stærkt sammenhold og vi ser frem til det nye år, hvor vi kommer til samarbejde på tværs af samfundet.

Inuit Ataqatigiit inviterer alle borgere og partier til dette. Lad os komme væk fra evig kritik og mudderkastning – vi er alle sammen venner og familier – vi er samarbejdspartnere – Vi har masser af ressourcer og vi kan.

Tak for det forgangne år og godt nytår, jeg håber at 2019 bliver et godt år med stor vilje til samarbejde og vi ser frem til at arbejde sammen med jer alle.

 

Formand for Inuit Ataqatigiit

Múte Bourup Egede

 

 

Jeg ønsker jer en god solhvervsdag den 21. december

En af de traditioner vi har med os fra vore forfærdre er, at vi fejrer solhvervsdagen, hvor man fejrede at solen nu var på vej tilbage.

Når solen forsvandt, og polarmørket tog over, troede vore forfædre, at når solen var gået til bunds, ville det fremover blive konstant vinter – og vedvarende mørke.

Aassuutit

På solhvervsdagen er der to stjerner, Altair og Tarazed, Aassuutit, der spiller en central rolle. Vore forfædre vidste, at Aassuutit varslede om, at solhvervsdagen nu var på vej.

De var af den overbevisning, at Aassuutit løftede solen op når den sank til bunds og fik den til at bevæge sig opad igen. Hvert år vågede Aassuutit således over den synkende sol, og når solen så bevægede sig opad igen, viste Aassuutit sig for menneskene som budbringere, der glædes over at lyset fra nu af er tilbage.
Det er grunden til, at folk fik nye klæder, for i fællesskab at fejre den store begivenhed ved at spise lækre specialiteter.

Ud af 13 helligdage stammer én fra vor gamle tro

Solhvervsdagen fejres mere eller mindre af mange familier i dag. Men vi ved også, at denne tradition er forsvundet for mange, og at den i de seneste år er på vej tilbage.

Solhvervsdagen har aldrig været en officiel mærkedag. På et år har vi ialt 13 helligdage, og kun én dag haft vi selv indført, nemlig Nationaldagen. Resten er relateret til den kristne tro eller kongehuset.

Derfor er jeg på vegne af Inuit Ataqatigiit glad for, at Inatsisartut til efterårssamlingen godkendte mit forslag om, at solhvervsdagen skulle være en officiel mærkedag. På denne måde vil der nu blive to officielle mærkedage som vi selv har valgt.

Lad os genoplive vore skikke og traditioner. Til solhvervsfesten slås det fast hvor vigtig lyset og solen er for os mennesker.
Derfor ønsker jeg jer en rigtig god solhvervsfest med håb om, at dagen må fejres med sammenkomst, nye klæder og lækre specialiteter.

På vegne af Inuit Ataqatigiit
Peter Olsen

Inatsisartut medlemmer

Inatsisartuni ilaasortat

Sara2

Sara Olsvig

Nuuk, saol@inatsisartut.gl

 

Aqqaluaq B. Egede

Nuuk, aqqe@inatsisartut.gl

Múte

Múte B. Egede

Nuuk, mube@inatsisartut.gl

Mikivsuk2

Mikivsuk Thomassen

Qaanaaq, mtho@inatsisartut.gl

Peter

Peter P. Olsen

Aasiaat, PPOL@inatsisartut.gl

Mimi1

Mimi Karlsen

Maniitsoq, mimi@inatsisartut.gl

Stine

Stine Egede

Qaqortoq, sege@inatsisartut.gl

Sofia

Sofia Geisler

Nuuk, sogei@inatsisartut.gl

Må fremtiden bringe håb for alle

Må fremtiden bringe håb for alle

Året 2017 har for mange af vore landsmænd været fyldt med udfordringer, glæder og sorger. Små nye medborgere er født og bringer håb for fremtiden, andre er gået bort og efterlader et tomrum hos de efterladte.

En begivenhed som dette år bandt os sammen som folk var den store naturkatastrofe i Uummannaq Fjorden. Vi vil fra Inuit Ataqatigiit aldrig glemme den aften og nat hvor katastrofen udspillede sig, og de ramte borger vil være i vore hjerter for altid. Vi sender vores tanker til de mange familier som måtte forlade deres hjem og ejendele i Nuugaatsiaq og Illorsuit. Ikke mindst sender vi vores dybeste medfølelse til de familier som mistede deres kære til den store flodbølge, som skyllede ind over Nuugaatsiaq.

De lyse sommernætter midt i juni måned fyldtes med katastrofens pludselige opståen med mørke og bekymring. Men vore hjerter blev rørt af at se, høre og føle det sammenhold hele landet udviste allerede i timerne efter flodbølgen. Borgere fra hele landet, myndigheder fra nær og fjern stod sammen. Ikke mindst stod vi som folk og land sammen, alle hænder hjalp. Næstekærligheden bragte håb og varme med sig.

Inuit Ataqatigiit vil stå sammen med resten af Naalakkersuisut og Inatsisartut om at sikre, den nødvendige menneskelige støtte til de ramte.

Lighed

Inuit Ataqatigiit har sammen med Siumut og Partii Naleraq haft lidt over et år til at arbejde på vore mange mål i koalitionsaftalen 2016-2018. 2018 er valgår, og kommer valget et stykke inde i året vil vi have givet landets vælgere, og ikke mindst den politiske ledelse, ro til at arbejde valgperioden ud.

Det er for Inuit Ataqatigiit vigtigt. I oktober 2016 tog vi medansvar for landets ledelse. Det gjorde vi fordi vi så, at vores land har behov for ansvarlighed og stabilitet, og at vi står sammen om en mere klar retning i ledelsen.

Begge dele har vi realiseret. Inuit Ataqatigiits fire medlemmer af Naalakkersuisut har sammen med resten af holdet sikret, at der er indgået brede aftaler om centrale emner. Ikke mindst har vi sikret, at landet ledes i en mere socialt retfærdig retning.

Vi har i vort land den højeste grad af ulighed i Norden. Det gælder både internt i vores store byer såvel som mellem vore forskellige landsdele. Derfor er en klar målsætning om at mindske uligheden grundlæggende for Inuit Ataqatigiit.

Vi har med koalitionen fulgt op fra dag et. Fra 1. januar indfører vi en ny ensprisordning for el og vand, som ikke mindst sikrer lavere leveomkostninger i yderdistrikterne. Samme dag træder første del af reformen af sociale ydelser i kraft, når vi med en omorganisering af børnetilskud og boligsikring giver de lavest- og mellemlønnede børnefamilier bedre vilkår samtidig med, at vi sikrer, at det i højere grad kan betale sig at arbejde.

Tryghed

At arbejde for selvstændighed handler nemlig ikke kun om den politiske debat om en forfatning eller vores økonomi. Det handler også om at sikre, at alle er med. For os hænger ulighedsbekæmpelsen tæt sammen med det forfatningsforberedende arbejde. Det handler om, at sætte de værdimæssige grundsten i det samfund vi skal have i fremtiden. Hvor alle er med til at løfte, og hvor der er plads til alle.

Netop at der skal være plads til alle er et grundprincip vi fra Inuit Ataqatigiit sætter højest på dagsordenen i arbejdet med vores kommende grundlov. En grundlov skal blandt andet indeholde alle borgeres civile og politiske rettigheder. I spørgsmålet om, hvem der har ret til hvad, er det for os afgørende, at alle som selv identificerer sig som værende grønlænder anerkendes. Samtidig er det et grundprincip, at vi som land skal leve op til vores forpligtelser over for vore mindretal. Med andre ord, vi skal være inkluderende og ikke ekskluderende. Det gælder identitet, det gælder sprog, det gælder udseende og etnicitet. Vi har brug for alle.

Derfor vil vi en gang for alle tage afstand fra de racistiske tendenser vi mærker i vores samfund. Det er ikke i orden. Inuit Ataqatigiit tror på, at det grønlandske folk er et tolerant folk, som i vores kamp for selvstændighed behandler andre som også vi selv kræver at blive behandlet: med respekt. Det handler om det enkelte menneskes tryghed i eget land.

Forfatningsprocessen kommer til at vare længere end til slutningen af 2018. Vi vil fra Inuit Ataqatigiit sige klart, at vi forventer, at Forfatningskommissionen i 2018 sikrer mindst to ting: at få indkredset grundelementerne i en kommende forfatning og at få lagt en klar og reel plan for borgerinddragelse. Derfra skal vi tage de år det tager, at sikre en bred folkelig deltagelse i formuleringen af det egentlige indhold af vores kommende forfatning. Dette arbejde skal ikke lukkes inde i en forfatningskommission.

Det skal ikke være de få der forgyldes og inddrages, men alle som får mere lige muligheder og indflydelse.

Udvikling

Vi er optagede af, at udviklingen af vores lands infrastruktur skal hænge sammen. Da vi trådte i koalition i efteråret 2016 var der allerede taget nogle grundbeslutninger om lufthavnsprojekterne. Vi har med ansvaret for landets finanser været med til at sikre, at der nu er en mere fornuftig lufthavnsplan. Derfor starter man nu med udvidelserne i Nuuk og Ilulissat.

Jeg vil understrege, at det på ingen måder er nok at blot at kæmpe for at tage de første spadestik til lufthavnene. Alt det andet skal følge med. Vi kræver en sammenhængende indsats på erhvervsområdet og uddannelsesområdet, så vi sikrer, at de muligheder udvidede lufthavne bringer med sig, kan udnyttes lokalt og regionalt. Der skal udvikles turismetilbud, eksportmuligheder skal bredes ud, og der skal uddannes faglært arbejdskraft til disse muligheder. Ikke mindst skal der lokalt tages medansvar for at sikre denne udvkling.

Sammenhæng

Vi kræver en klar plan for, hvad der gøres i resten af landet. Det kan hurtigt blive dyrt i yderligere servicekontrakter, hvis ikke strukturen bliver sammenhængende. Vi vil fortsat kæmpe for, at lufthavnsprojekterne, både de store udvidelser, og de mulige små grusbaner, underlægges en grundighed som sikrer, at vi reelt skaber bedre muligheder, også i de mindre byer og bygder, og ikke unødvendige ekstraregninger til samfundet.

Det er den samme sammenhæng vi kræver der skal være i arbejdet med en reform af fiskeriloven. Først og fremmest skal det hænge sammen økonomisk, for det andet skal vi sikre, at de ændringer der måtte komme følges op af kapacitets- og kompetenceløft. Skal der skabes flere arbejdspladser på land ved at flytte kvoteandele fra havgående til kystnært fiskeri skal det være gennemtænkt. Hænderne på land skal være klar til at tage fat og konsekvenserne skal være gennembelyste.

Bæredygtighed

Fra Inuit Ataqatigiit er der ingen tvivl. For os er ”bæredygtighed” ikke et fy-ord. Ved førstebehandlingen af forslaget til ny fiskerilov gjorde vi klart, at vi kræver, at det fremgår klart af lovens formålsparagraffer, at bæredygtighed skal være grundlæggende i forvaltningen af vores fælles fiskeriressourcer.

Ressourcerne skal også kunne udnyttes af fremtidige generationer. Vi er glade for, at der for hellefiskeforvaltningen i Diskobugten er en fælles forståelse i koalitionen og iblandt fiskerne af, at bestanden er under pres. At handle på dette påhviler os alle. Der skal strammes op i det kystnære hellefiskefiskeri. Fra Inuit Ataqatigiit mener vi, at der skal arbejdes for forhold som kan danne grundlag for en MSC mærkning af vores kystnære hellefiskeri. Det kræver mod og det kræver vedholdenhed. Vi er klar til at tage dette ansvar.

Samtidig skal vi sikre andre muligheder for fiskeri, så der fortsat er beskæftigelse for de kystnære fiskere og på land. Dette kræver mere viden om bestandene og vi glæder os over, at der knokles på Naturinstituttet for at sikre den nødvendige viden for vores forvaltning af ressourcerne. Vi vil fortsat kæmpe for, at der bliver en øget integration af lokalviden i forvaltningen. Vi skal vægte både biologernes og lokales viden. Derfor kræver vi, at det af fiskeriloven fremgår at fiskerirådet skal høres, ikke blot kan høres.

Fra Inuit Ataqatigiit skal der lyde en tak til alle i erhvervet, lige fra de store koncerner til de enkelte kystnære jollefiskere. Fiskeriet er fortsat vores vigtigste indtægtskilde. Derfor er det netop vigtigt, at vi sikrer en klar bæredygtighed i vores fiskeri.

Vækst

Bæredygtighed er også nøgleordet for vækst generelt. En bæredygtig vækst handler for os om at sikre, at der kulturelt, økonomisk, socialt og miljømæssigt er sammenhæng og balance. Derfor værdsætter vi, at man fra det private erhvervsliv har sat FN’s 17 bæredygtighedsmål på dagsordenen. FN’s verdensmål spænder lige fra mål om udryddelse af fattigdom, ligestilling og øget lighed, til mål om at fremme økonomisk vækst og beskæftigelse.

Det handler om, at vi sigter efter at udvikle vores erhverv, både råstofsektoren, landbaserede erhverv, turismen, fiskeriet og fødevaresektoren med øje for de afledte effekter og sammenhænge der måtte være. Vi skal have modet til at sætte projekter i gang og vi skal have fremsynet til at sikre, at de erhverv vi udvikler forankres, sikrer kompetenceløft og skaber vækst. Vi mener det er helt rigtigt set af CSR Greenland, at målet om kvalitetsuddannelse sættes i fokus.

I vores tid i Naalakkersuisut har vi løftet et kæmpe læs for at sikre råstofsektoren udvikling. Vi har givet bedre forhold til små og mellemstore aktører samtidig med, at vi fortsat har sikret udvikling i de større projekter. Vi har sikret hjemmehørende aktører bedre forhold og det vil vi fortætte med. I 2018 etableres et hold af internationale eksperter som skal rådgive Grønland om investeringer i råstofsektoren. Vi skal videreudvikle den viden der er under opbygning her i landet ved også at følge tæt med i den internationale råstofverden.

Vi er glade for, at Tele Greenland A/S nu udbyder hurtigt internet til en langt større del af befolkningen og vi ser frem til at kæmpe videre for en bedre udnyttelse af de muligheder dette bringer. SIKUKI NUUK HARBOUR A/S havnen står klar og med den rette tilrettelæggelse forventer vi, at denne nye store havn vil sikre vækst i vores eksport.

Alt dette kræver, at både erhvervslivet og Naalakkersuisut er klar til at samarbejde om de gode løsninger. Der er ingen tvivl om, at vi lovgivningsmæssigt skal sikre mere fleksible rammer for erhvervsudvikling og iværksættelse. Vi vil fra Inuit Ataqatigiit stå i spidsen for en bred og god dialog med erhvervslivet.

Lad os i gensidig respekt samarbejde om at sikre Grønland en fortsat øget vækst.

Lokal udvikling

Som et stort parti ser vi det fra Inuit Ataqatigiit som en af vores opgaver at sikre, at der også kommunalt sker en markant udvikling. Der skal være en vilje til at tage ansvar i kommunerne. Det gælder de eksisterende kommuner, og det gælder de to nye kommuner. Også kommunerne skal være mere klar til at udvikle de landbaserede erhverv, råstofsektoren, turismen og fiskeriet.

Fra er fra Inuit Ataqatigiit stolte af alle vores kommunalbestyrelsesmedlemmer og det arbejde de udfører. Ikke mindst er vi stolte af det ansvar vi af vælgerne blev pålagt ved kommunalvalget i april måned. Vi fik både flere valgte i kommunalbestyrelserne og i bygdebestyrelserne. Vi står i Kommune Qeqertalik og Kommuneqarfik Sermersooq i spidsen for ansvarlighed, fremsynethed og troen på, at kommunerne kan bidrage markant til væksten i samfundet. Vi ved, at der er vidt forskellige udfordringer i disse to kommuner, men vi ved også, at vi har to stærke kvinder siddende ved bordenden som borgmestre. Vi er klar til at tage fat.

Samtidig ønsker vi begge de nye kommuner hjerteligt velkommen og god vind. Vi ser frem til at samarbejde på tværs af kommuner og Naalakkersuisut.

Demokrati

Vi takker for den store støtte vi fik ved kommunalvalget i april måned. Vores valgte til kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser er over hele landet travlt i gang med at arbejde for bedre forhold lokalt. Vi sikrer, at der hele tiden er en sammenhæng i indsatsen for at realisere vore mål. Vi arbejder altid mennesket i centrum og vil sikre en mere borgernær service i kommunerne.

På ganske kort tid har vi sikret handling bag vores mål om et øget nærdemokrati. Bygdebestyrelserne får nu øget lighed i forhold til kompetencer og ansvar og der skal oprettes lokalråd landet rundt.

Nærdemokratiet for den enkelte borger skal højnes. Vi håber fra Inuit Ataqatigiit, at borgere i alle kommuner vil gøre brug af mulighederne og deltage aktivt.

Menneskelighed

I et arktisk land som vores er socialt udsathed en af de største udfordringer vi som politikere skal drage omsorg for. 2017 har været præget af informationer om mange, mange børnesager i kommunerne, et øget antal hjemløse borgere og udfordringer med, at sikre værdige forhold for vores medborgere med handikap.

Inuit Ataqatigiit har året igennem kæmpet for, at vi får taget det spadestik dybere på socialområdet som skal til for at få forebyggelse og tidlig indsats til at slå igennem. Der er ingen hurtige eller nemme løsninger. Vi skal på tværs af landet være enige om, at vi tager det lange, seje træk det kræver, at rette op på den sociale uretfærdighed som hersker i vort land.

Vi har kæmpet for øgede midler på uddannelsesområdet til at styrke de varme hænder. Vi har kæmpet for øget tilbud til kommende og nybagte forældre. Vi har sikret, at kommunerne i højere grad understøttes i deres socialforvaltninger. Men der skal mere til. Et fortsat løft af socialområdet vil komme alle til gode.

Vi skal have en mere varm og værdig ældreforsorg. Inuit Ataqatigiit peger på, at vi ændrer vores alderdomshjem til at være deciderede plejehjem, så de ældre som har behov for dette reelt får den rette pleje. Samtidig vil vi sikre, at der i højere grad samarbejdes på tværs af departementer og kommuner, så vi får bygget flere ældrevenlige boliger og egentlige ældreboliger.

Værdighed

Den samme værdighed skal vi også byde personer med handikap. Derfor er vi glade for, at vi har muligheden for at stå i spidsen af formuleringen af en ny lov om støtte til personer med handikap. Forslaget, som er førstebehandlet, gør op med et forældet syn på personer med handikap og sikrer, at vi ser på mennesket først uden at lade os forblinde af det handikap personen må have. Det er et skifte vi skal være fælles om at gennemføre i samfundet.

Denne menneskelige værdighed er for Inuit Ataqatigiit grundlæggende. Det er også denne menneskelige værdighed som driver os til at gå i spidsen for at bekæmpe hadefulde ytringer, for at sikre tolerance i vort samfund og for at sikre, at vi i dette land fortsat bygger vores samfund på gensidig respekt og ligebehandling.

Dette er styrker som kommer alle til gode. Dette er styrker som skaber stærke generationer.

Håb for alle

Vi glæder os i Inuit Ataqatigiit til året som er startet. Vi ønsker at tage ansvar for de store opgaver som ligger foran os. Et frit folk er et folk, hvor alle individer har en indre frihed. Fri for fordomme, fri for diskrimination, fri for undertrykkelse. Vi skal alle være med til at løfte arbejdet og tage ansvar. Der er brug for os alle.

Vi ønsker alle vore landsmænd et rigtig godt nytår. Må fremtiden bringe håb for alle.