Laila K. Thomassen
Laila K. Thomassen
Kangerlussuaq, 48 64 70

Johan Lange
Johan Lange
Kangerlussuaq, 24 97 92

Folkevalgte: Bygd: Telefon:
Ole Poulsen Napasoq 27 41 84
IA Folkevalgte i Bygdebestyrelsen 2017