Deklaration fra Landsmødet 2013

”Vores fremtid – vores ansvar”

Præambel:

Inuit Ataqatigiit arbejder for grønlandsk selvstændighed, såvel økonomisk som politisk. Ligestilling og lighed, lige muligheder i samfundet, demokrati og menneskerettigheder er vores grundlæggende værdier. Vi ønsker et bæredygtigt samfund i udvikling, hvor brugen af levende og ikke-levende ressourcer, innovation, kulturel og social integritet og økonomisk udvikling går hånd i hånd.
“Vores fremtid – vores ansvar” betyder at vi som enkeltindivider , men også som et fællesskab har et ansvar. Vi har et ansvar over for at vi som samfund kommer over de problemer vi har ved at vi tager stilling til dem og engagerer os i løsningen af dem.

 1. Inuit Ataqatigiit ønsker et stærkt demokratisk system, som sikrer en høj grad af borgerinddragelse og demokratisk forståelse. Derfor mener Inuit Ataqatigiit at et forfatningsforberedende arbejde skal påbegyndes. Dette arbejde skal inddrage borgerne i højest mulig grad og sikre, en samfundsdebat om vores grundlæggende værdier.
 2. Vi ønsker et stærkt samfund baseret på fællesskab, hvor befolkningens kollektive og individuelle behov som mennesker sættes i centrum. Dette skal sikres gennemført i vores lovgivning som skal være koordineret og sammenhængende.
 3. I det politiske arbejde skal alle forslag og løsninger baseres på et solidt vidensgrundlag og skal have til hensigt at styrke vores overordnede mål om selvstændighed.
 4. I det politiske arbejde skal alle forslag og løsninger vurderes ud fra et bæredygtighedsprincip, der både tilgodeser mennesket, miljøet og økonomien.
 5. Borgernes adgang til de fælles velfærdsgoder skal være ensartede og give lige muligheder. Det gælder kvaliteten af den undervisning vi giver vores børn og unge. Det gælder adgangen til sundhedsydelser og den støtte der gives, hvis man får sociale problemer, der skal afhjælpes og det gælder ældreomsorgen i hele landet.
 6. Inuit Ataqatigiit ønsker at styrke vores kulturliv og de forskellige kunstformer i Grønland, så vi sikrer at disse udvikles både til gavn for samfundet og fællesskabet, og som en overordnet værdiskabende ressource, også i økonomisk henseende, da der ligger et stort og ikke fuldt udnyttet potentiale i vores rige kulturliv.
 7. Inuit Ataqatigiit arbejder for en selvbærende økonomi, som frigør det grønlandske samfund fra bloktilskuddet fra Danmark, og sikrer en fortsat og forbedret velfærd for alle i landet. Vi har som mål at opnå en økonomi som baserer sig på flere erhverv.
 8. Ved udnyttelse af såvel levende som ikke-levende ressourcer skal forvaltningen ske på baggrund af miljømæssig og sociokulturel bæredygtighed, hvor forsigtighedsprincippet skal gælde.
 9. Inuit Ataqatigiit fastholder derfor sit NEJ til udvindingen af uran og andre radioaktive mineraler, også som biprodukt. Der er ikke til dato tilvejebragt et nyt grundlag som kan begrunde at Inuit Ataqatigiit ændrer standpunkt.
 10. Ved udviklingen af nye erhverv, særligt dem i stor skala, vil Inuit Ataqatigiit sikre en helhedsorienteret tilgang, hvor hele landet inddrages i beslutningsprocessen og hvor de enkelte projekter vurderes i forhold til deres påvirkning af samfundet som helhed.
 11. Inuit Ataqatigiit har som mål at sikre, at der sker erhvervsmæssig udvikling i hele landet, og ikke kun i enkelte steder eller regioner.
 12. Den igangværende fiskerireform skal fortsættes, så vi sikrer et stærkt og effektivt erhverv, som fortsat vil være en stor bidragsyder til den grønlandske økonomi.
 13. Landbrugserhvervet og husdyrhold skal fortsat fornys og dette skal gennemføres på baggrund af den allerede nedsatte Landbrugskommission.
 14. Inuit Ataqatigiit ønsker at udvikle en fler-strenget erhvervsstruktur som tilgodeser de grønlandske virksomheder. Inuit Ataqatigiit har som mål at sikre mindst en mere erhvervsektor ud over fiskeriet og de nye industrier som råstof-, mine- og storindustrisektoren, og at alle erhvervssektorer udvikles på lige fod.
 15. Inuit Ataqatigiit vil arbejde for et samfund hvor lige adgang til uddannelse gælder for alle. Derfor skal brugen af forskellige medier inden for uddannelsessektoren udvikles markant. Ligeledes skal IT kommunikation og adgangen til internet udvides og sikres for alle byer og bygder. Det er helt afgørende at vores børn og unge sikres optimale pædagogiske forhold fra barnsben. Landets institutioner og skoler skal bidrage til at børn får redskaberne til at være selvstændige og nysgerrige individer med mod på at præge deres samfund, og med mod på at tage og gennemføre uddannelser.
 16. Vi har som mål også at sikre bedre adgang til velfærd og bedre muligheder for erhvervsudvikling i bygder og yderområder.
 17. Inuit Ataqatigiit ønsker at Atuarfitsialak fortsat evalueres og at man løbende tilpasser skolereformen ud fra de indhøstede erfaringer. Vi skal til stadighed sikre at vores fælles skole forbedres og styrkes. Dette er en fælles opgave og opgaven må løftes i et tæt samarbejde mellem skoler, forældre, kommuner og selvstyre.
 18. Inuit Ataqatigiit’s politik omkring trafik- og infrastruktur skal baseres på et solidt, fagligt og helhedsorienteret beslutningsgrundlag. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke de nødvendige analyser, der kan godtgøre bestemte projekter. Derfor må konkrete beslutninger afvente disse og indgå i det kommende regeringsgrundlag efter nyvalg. Vores transportstruktur påvirker os alle og derfor har Inuit Ataqatigiit forståelse for hvor vigtigt det er for befolkningen med en effektiv og billig transportstruktur.
 19. Inuit Ataqatigiit mener, at kommunesammenlægningen fra 2009 skal evalueres, at samspillet mellem Selvstyret og kommunerne forstærkes og dat et kommunale selvstyre udvikles, således at der regionalt og kommunevis sættes fokus på de områder der specifikt har brug for et løft.
 20. Der er en stigende international interesse for vores land og handlinger som fordrer en høj grad af ansvarlighed fra os som samfund og som aktør i en global verden. Derfor ønsker Inuit Ataqatigiit at udvikle en stærk udenrigspolitik, hvor det i højere grad er os selv som deltager i internationale fora og sikrer en stærk grønlandsk og arktisk stemme.

Vedtægter

Hovedbestyrelsen

Lokalafdelinger

Tidligere- og nuværende formand

Sekretariatet

Støt IA

BLiv medlem

Enhver som tilslutter sig Inuit Ataqatigiits formål og som ønsker at tage del i organisationens gøremål, kan blive optaget i en lokalafdeling. Det er også muligt at blive passivt medlem.

Scroll to Top