2017 deklaration fra landsmødet

Ilulissat deklaration

Et folk i fremdrift – Grønlands styrke

Præambel:

Inuit Ataqatigiit står sammen om fortsat at udvikle et stærkt samfund, hvor demokrati, lighed og menneskerettigheder er bærende. Målet er selvstændighed og et bæredygtigt samfund i fremdrift – økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Vi har brug for alle kræfter til fortsat at styrke vort land. Vi må løfte i flok og flere må bidrage til denne udvikling og være med til at styrke vort samfund og vores demokrati. Vor forskellighed og mangfoldighed er vores styrke.

Det kommende forfatningsarbejdet skal ske med inddragelse af alle befolkningsgrupper, herunder unge, som er med til at diskutere og virkeliggøre arbejdet. Selvstændighedsarbejdet skal ikke kun være i ord, men også i handling, både af samfundet og af individer. Borgernes inddragelse, medbestemmelse og nærdemokrati er afgørende for udvikling af vort land.

Inuit Ataqatigiit arbejder målrettet mod Grønlands selvstændighed, herunder større selvbestemmelse og medbestemmelse. Som en naturlig del af arbejde for selvstyre og selvstændighed skal vi spille en stadig større international rolle i vores egen udenrigspolitik. Vores holdning skal være toneangivende og udslagsgivende for beslutninger, som vedrører os.

 

1     Det hele menneske er i centrum for Inuit Ataqatigiit og udgør samfundets vigtigste ressource. Ældre har ret til et værdigt liv og at der udvises respekt for deres plads i samfundet.

2     Vi skal øge den tidlige indsats og alle fødte efter 2018 skal sikres en udvidet tidlig indsats. Vi skal nedbringe antallet af uønskede graviditeter. Vi skal undgå, at børn anbringes udenfor hjemmet ved at styrke forældrene i deres ansvar for deres børn. Plejefamilier skal have kurser, supervision og rådgivning, da de varetager en vigtig samfundsmæssig opgave. Familier skal arbejde sammen om omsorg for barnet.

3     For at højne velfærd og bekæmpe misbrug af rusmidler skal vi med kampagner og oplysning sikre større kendskab til gode familieliv, forebyggelse samt kendskab til rettigheder.

4     Ved alle beboede steder skal man højne demokratiet og borgerservicen, og borgerne skal medinddrages på alle områder. I Kommunerne, regionerne og bygderne skal der udstikkes en klar og fremadrettet strategi for udviklingen. Ved udarbejdelsen af strategien skal man på landsbasis bruge de metoder og erfaringer man allerede har, og der skal arbejdes for, at alle kommunerne kommer til at samarbejde godt. Borgerservicen skal flyttes fra centralt hold ud til kysten. Alle beboede steder og naturen skal være rene.

5     Kunst, kultur og sport skal tages seriøst i samfundet. Elitesport synliggør Grønland ude i verden og skaber mulighed for nye stærke alliancer, da sport bygger bro og nedbryder grænser. Sportsfolk er rollemodeller.

6     Vi skal med bred inddragelse af samfundet beskrive håndgribelige og immaterielle bevaringsværdige dele af den grønlandske kultur. Kunst, kultur skal fremmes og der skal iværksættes et filminstitut. Der skal skabes bedre vilkår for kunstnere og kulturpersonligheder.

7     Det grønlandske sprog skal sammen med dansk og engelsk styrkes i folkeskolen og ved uddannelsesinstitutionerne. Vi skal bevare og udvikle vores sprog.

8     Innovation og iværksætteri skal fremmes. Vi skal fjerne forhindringer for, at små erhvervsdrivende og iværksættere kan få succes. Mindre virksomheder er med til at skabe nye jobs og vi skal anerkende iværksættere med fremdrift. Ved at øge den private sektor når vi målet om at blive selvforsynende. Investeringsmuligheder udenfor Grønland skal afsøges.

9     Fiskeri er den bærende erhvervssøjle i vores samfund og det skal udvikles og moderniseres. Bæredygtighed var kernen i vores forfædres måde at forvalte de levende ressource på, og det skal vi fortsat efterleve. Vi skal fortsat arbejde for bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer, såsom fisk, sæler, hvaler og fugle. Vi skal sikre bedre uddannelse indenfor fiskeriet. Vi skal øge undersøgelser for den biologiske bestand, herunder for torsken. Målet er at udnytte fisken fuldt ud.

10  Vi skal styrke udnyttelse af alle fisk til gavn for en bred vifte af erhverv i samfundet.

11  Vi skal prioritere udvikling af nye erhverv for at sikre midler til velfærd. Grønland er et unikt land at bo i og vi skal fortsat sikre, at det er attraktivt at bo her.

12  Vækst og erhvervsudvikling skal være bæredygtigt med hensyn til miljøet og ved at sikre at uddannelse prioriteres og der skabes lokale arbejdspladser. Vi skal sikre en bred erhvervsudvikling med fokus på alle 4 erhvervssøjler.

13  Minedrift er et af de områder, som skal prioriteres. Vi skal gøre det lettere at få minelicens. Ved småskala projekter skal der være mulighed for at gå sammen som anpart og andel. En forsvarlig udvinding af olie er en mulighed, men hensynet til miljøet bør vægtes højt. Inuit Ataqatigiit understreger sit fortsatte nej til uran.

14  Investeringsmuligheder skal afsøges globalt og i samarbejde med andre lande skal der arbejdes henimod en Arktisk Investeringsfond. Trafikforholdene skal forbedres og der skal arbejdes for at udbygge infrastrukturen, f.eks. landingsbaner og nye veje.

15  Lokale turistaktører skal fremmes og muligheder for at uddanne sig i turisterhvervet skal bedres.

16  Så vidt muligt skal alle beboede steder året igennem have muligheder for sikre trafikforhold og vareforsyning, både via luften og til havs. Anlægsarbejdet hvori landets egne ressourcer udnyttes, skal tilpasses vores natur og antallet af borgere. Ansvaret for midler til anlægsarbejde skal overgives til kommunerne. At vi er en del af det globale samfund skal understreges ved at sikre hurtige og billige internetforbindelser for flest mulige borgere. Vi skal arbejde for at få trafikale muligheder til vore stammefrænder.

17  Midler i samfundet skal fordeles mere ligeligt ved at fordele de fælles gode. Mindrebemidlede og enlige forældre skal tænkes ind i en skatte- og boligreform. Fælles goder, såsom boligsikring, skal fordeles til de, som har et reelt behov.

18  Interessen for Arktis skal skabe nye erhvervsmuligheder for Grønland. Vi skal bruge interessen til at fremme eksport og salg af grønlandske produkter. Vi skal promovere investeringsmulighederne og potentialet for erhvervsudvikling i Grønland. Grønland skal være rollemodel for bæredygtig erhvervsudvikling og vækst – økonomisk, socialt og miljømæssigt.

19  Vi oplever konsekvenserne af og de nye erhvervsmuligheder der opstår som følge af den globale opvarmning. Vi skal tage globalt ansvar ved at reducere miljøforurening i vort land samtidig med, at vi skal være på forkant med erhvervsmuligheder ved åbning af Nordvestpassagen nord om Grønland, samt på sigt hjemtage ansvaret for luftfarten.

20  Vi ønsker at tage globalt medansvar for at fremme fredsbevarende arbejde og humanitært arbejde. F.eks. kan unge tage større del i humanitært arbejde. Vi skal aldrig deltage i nogen krige.

21  Med fokus på frivillighed i redningsopgaver og andre opgaveløsninger, skal flere grønlændere opfordres til at deltage i Forsvarets opgaver. Flere skal bidrage ved civile jobs indenfor Forsvaret, såsom med suverænitetshåndhævelse og humanitært arbejde, ligesom mulighederne for samfundsnytte i Forsvaret, som del af resocialisering, skal afsøges. Styrket overvågning og øget brug af ny teknologi, såsom satellitter og droner, skal sammen med lokale kræfter bidrage til et styrket forsvar.

22  Vi skal tage et større internationalt engagement og som land på forbilledlig vis forberede os til at modtage et mindre antal flygtninge ved flygtningekriser. Vi skal udvise medmenneskelighed og tolerance samtidig med, at vi bevarer vores egen kultur.

23  Selvstændighed forudsætter stærke alliancer rundt omkring i verdenen. Grønland skal være synlig og fremme de grundlæggende værdier, som vores samfund bygger på. Menneskerettigheder, herunder for børn, de oprindelige folk og personer med handicap, skal fremmes. Ikke kun herhjemme, men også globalt.

24  Inuit Ataqatigiit har helt fra starten støttet oprindelige folks bestræbelser på, at Grønland og andre oprindelige folks parlamenter, regeringer og institutioner skal have observatørstatus i FN, hvilket kan betyde højere status for oprindelig folk. Inuit Ataqatigiit ønsker at styrke Grønlands indflydelse og synlighed ved internationale fora. Ingen beslutninger om Grønland bør tages uden grønlandsk deltagelse.

 

Inuit Ataqatigiit’s mål er, at vore efterkommere må arve et stærkere, rigere og mere selvstændigt land efter os.

Vedtægter

Hovedbestyrelsen

Lokalafdelinger

Tidligere- og nuværende formand

Sekretariatet

Støt IA

BLiv medlem

Enhver som tilslutter sig Inuit Ataqatigiits formål og som ønsker at tage del i organisationens gøremål, kan blive optaget i en lokalafdeling. Det er også muligt at blive passivt medlem.

Scroll to Top